• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 1004/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH; THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định liên quan đến lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; thành lập và hoạt động của hợp tác xã đã ban hành trước đây được thay thế bằng các quy định tương ứng tại Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo;
- Lưu: VT, KT
(NTC).

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH; THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

6

Đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

7

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

8

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

9

Đăng ký khi hợp tác xã chia

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

10

Đăng ký khi hợp tác xã tách

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

11

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

12

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

13

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

14

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch - UBND cấp huyện

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

16

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

17

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

18

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

19

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

20

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

21

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

22

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

23

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

24

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch -UBND cấp huyện

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1004/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1004/QĐ-UBND

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378198