• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tình trạng khẩn cấp


 

Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC năm 2016 công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP SẠT LỞ BỜ SÔNG TIỀN KHU VỰC CHỢ BÌNH THÀNH, HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét Tờ trình số 117/TTr-SNN ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (đoạn nguy cấp nhất với chiều dài 850m).

Điều 2. Các biện pháp cứu hộ và tăng cường bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, tính mạng, tài sản của doanh nghiệp đang hoạt động trong khu vực đang bị sạt lở.

1. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành ngay việc xác định vành đai sạt lở, cắm mốc và biển báo khu vực đang có sự cố sạt lở.

2. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Thành thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp này; phối hợp với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và nhân dân nằm dọc theo đoạn bờ sông đã, đang cảnh báo sạt lở di dời nhà cửa, tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn; nghiêm cấm người dân đến gần khu vực sạt lở; không được neo đậu các phương tiện giao thông thủy trên khu vực sông có sạt lở xảy ra.

3. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình thực hiện hỗ trợ ngay cho các hộ dân trong khu vực sạt lở và di dời theo chính sách hiện hành.

4. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan quản lý đường thủy nội địa, lắp đặt các biển báo hiệu giao thông để hạn chế tốc độ, tải trọng các phương tiện giao thông đi qua khu vực này.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp kịp thời đưa tin để thông tin, cảnh báo về tình trạng khẩn cấp này để nhân dân, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu vực có sự cố biết mức độ nguy hiểm để chủ động phòng tránh.

6. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo xử lý kịp thời.

Điều 3. Các biện pháp khắc phục sự cố

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư, khẩn trương tiến hành lập hồ sơ thiết kế và chọn nhà thầu thi công có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện khắc phục khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Tiền khu vực chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình để hạn chế sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản và phương tiện lưu thông qua lại; tiến hành rà soát phạm vi hố xói, các hạng mục công việc cần xử lý khẩn cấp trong phạm vi chiều dài dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công trình này được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kinh phí để thực hiện dự án và tổng hợp các kinh phí thực hiện báo cáo Chính phủ và các Bộ có liên quan hỗ trợ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc công an tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thành và thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, KHĐT; TN&MT, GTVT;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Báo Đồng Tháp;
- LĐVP;
- Lưu VT, KTN Đ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1006/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 30/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1006/QĐ-UBND-HC

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329942