• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1009/QĐ-BTC năm 2020 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 1009/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC CỤC THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng là máy scan của các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHỐI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH
(Đính kèm Quyết định số 1009/QĐ-BTC ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Loại tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá tối đa (trđ)

Chủng loại (tiêu chuẩn kỹ thuật) tối thiểu

Đối tượng sử dụng

1

Máy Scan loại 2

Chiếc

Trang bị theo số lượng thực tế tại các đơn vị theo đối tượng sử dụng

45

- Khổ giấy: A4

- Khay tự động nuốt giấy

- Tự động quét hai mặt

- Dung lượng khay tự động nuốt giấy ≥ 80 tờ

- Tốc độ quét 50 trang/phút hoặc 100 ảnh/phút

- Công suất tối đa ≥ 3000 trang/ngày

- Phần mềm nhận dạng tiếng Việt

- Bảo hành: 03 năm.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc khối cơ quan Bộ Tài chính: 01 chiếc/01 đơn vị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1009/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 02/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1009/QĐ-BTC

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447008