• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1016/QĐ-UBND về Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Tải về Quyết định 1016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1016/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 20/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 53/TTr-STP ngày 18/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hằng 10b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông qua hoạt động khảo sát nhằm thu thập thông tin, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với xã hội; từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Việc thu thập thông tin phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông tin thu thập được phản ánh chính xác và khách quan về hiểu biết, nhận thức pháp luật và về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, SỐ LƯỢNG KHẢO SÁT

1. Đối tượng

Các đồng chí Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; Hòa giải viên ở cơ sở.

2. Phạm vi khảo sát

2.1. Đối với Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện (khảo sát theo mẫu phiếu số 01): 150 phiếu.

2.2. Đối với đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở (khảo sát theo mẫu phiếu số 02): 240 phiếu.

Tổng số phiếu khảo sát là 390 phiếu cho 390 người được khảo sát.

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN KHẢO SÁT

1. Nội dung khảo sát

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật;

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức biết pháp luật;

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức hiểu pháp luật;

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hoặc tại địa bàn do không hiểu biết pháp luật.

2. Phương pháp khảo sát và xử lý phiếu khảo sát

- Xây dựng mẫu phiếu khảo sát.

- Phát phiếu khảo sát trực tiếp đến người được khảo sát và hướng dẫn người được khảo sát điền thông tin vào mẫu phiếu in sẵn.

- Tổng hợp phiếu khảo sát, phân tích dữ liệu, các thông tin được đánh giá trong phiếu khảo sát.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả khảo sát.

3. Thời gian thực hiện

- Quý II/2020: Xây dựng, ban hành Kế hoạch khảo sát, xây dựng Phiếu khảo sát.

- Quý III/2020: tổ chức thực hiện khảo sát (lồng ghép lấy phiếu khảo sát trực tiếp tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tại Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở năm 2020).

- Tổng hợp dữ liệu, các thông tin được đánh giá trong phiếu khảo sát. Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện việc khảo sát sử dụng nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật giao cho Sở Tư pháp năm 2020. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho hoạt động khảo sát thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm thực hiện

2.1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Xây dựng mẫu phiếu khảo sát; tổ chức thực hiện khảo sát.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát theo quy định.

2.2. Sở Tài chính: phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp thực hiện thanh, quyết toán kinh phí phục vụ công tác khảo sát.

2.3. Các ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 20/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1016/QĐ-UBND

57

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449063