• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 102/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020

Tải về Quyết định 102/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ, DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-BCĐ

Ninh Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ, DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ, DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2015-2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch tại Tờ trình số 85/TTr-SVHTTDL ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015 - 2020 và Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu VT, VP5
.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đinh Chung Phụng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ, DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 102/QĐ-BCĐ ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giai đoạn 2015-2020)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giai đoạn 2015-2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 313-QĐ/TU ngày 04/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được phân công.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020 đảm bảo theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình số 07-Tr/TU ngày 19/01/2016 của Tỉnh ủy và quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch, dịch vụ.

2. Định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Điều 5. Nhiệm vụ của đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo:

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, quyết định các vấn đề và chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Triệu tập, chủ trì (hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo) trong các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và y viên Ban Chỉ đạo; y quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc một thành viên khác trong Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của Trưởng Ban Chỉ đạo khi cần thiết. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các thành viên Ban Chỉ đạo; giữa Ban Chỉ đạo với Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch của tỉnh; giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Điều 6. Nhiệm vụ của các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo

1. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực:

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo ký giấy mời, ký văn bản, chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo về kết quả triển khai thực hiện theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm nội dung báo cáo về Chương trình, Kế hoạch và nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo; đề xuất, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động dịch vụ du lịch.

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chđạo.

2. Đồng chí Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đo:

- Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các công việc của Ban Chỉ đạo khi được phân công.

- Định hướng phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ, bao gm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống các cửa hàng, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại; hệ thống đại lý thương mại, nhượng quyền thương mại, trung tâm logistics. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động điu tiết lưu thông hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, bình ổn và thúc đẩy thị trường hàng hóa trong tỉnh phát triển.

- Đy mạnh phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại điện tử, hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 7. Nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo

1. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển du lịch của trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đặc biệt là công tác bảo tồn, phát huy các giá trị của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thdanh thắng Tràng An phục vụ phát triển du lịch.

- Định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh; phối hp với cơ quan báo, đài Trung ương tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch Ninh Bình, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

2. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh

- Đảm bảo công tác an toàn, an ninh trật tự trong hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuần tra, kim soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ ở các khu, đim du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức hiu biết cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, học viên khối nhà trường thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc; khối các Trường Đại học, Cao đng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, văn minh du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

4. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

- Xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch hệ thống giao thông đến các khu, điểm du lịch, dịch vụ; có kế hoạch tu b, nâng cấp các hệ thống giao thông, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn giao thông kết hợp với chỉ dẫn du lịch đến các khu, điểm du lịch, dịch vụ trên các tuyến đường được giao quản lý đảm bảo sự lưu thông thường xuyên, liên tục, an toàn; Có lộ trình nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đặc biệt đối với phương tiện vận tải hoạt động trong các tuyến du lịch; Kiểm tra, quản lý các điều kiện an toàn về người, phương tiện, bến bãi, các điều kiện có liên quan theo quy định của pháp luật khi tham gia vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phi hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương kiểm tra xử lý triệt để hiện tượng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đbán hàng, quảng cáo và sử dụng vào mục đích khác gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường khu du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

5. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính

- Phối hp, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo cơ chế sử dụng tài chính, phân bổ các nguồn vốn (ngân sách, tài trợ); dự toán và phương thức sử dụng nguồn vốn thực hiện kế hoạch phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nhà nước về thuế phí tại các khu, điểm du lịch đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

6. Đồng chí Giám đốc Sở Y tế

- Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thực phm trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch trong việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phm phục vụ, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh.

- Chỉ đạo công tác sơ, cấp cứu khách du lịch, người làm dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

7. Đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của Nhà nước về xử lý nước thải, rác thải cht thải gây ô nhiễm trong hoạt động dịch vụ, du lịch tại các khu đô thị, các khu, điểm du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

8. Đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ, quyền lợi của người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ theo đúng quy định; phi hp với các địa phương chỉ đạo các đơn vị dạy ngh đtổ chức đào tạo nghnâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lao động nông thôn tham gia làm du lịch, dịch vụ trên địa bàn tnh.

- Tuyên truyền, phbiến, hướng dẫn kiểm tra các đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Có biện pháp giảm thiểu tình trạng các đối tưng lang thang cơ nhỡ, ăn xin...trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

9. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Nghiên cứu các giải pháp đphát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của tỉnh về phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

10. Đồng chí Giám đốc Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An

- Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch chung, Kế hoạch, Nghị quyết, Quy chế quản lý di sản, thực hiện các biện pháp quản lý di tích, gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Quần thể Danh thắng Tràng An.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách cụ thcho việc bảo tồn di sản; khai thác dịch vụ, du lịch trong khu vực di sản đảm bảo hiệu quả, bền vững, tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu của UNESCO.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giá trị di sản đến khách du lịch và bạn bè trong nước, quốc tế. Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan văn hóa trong phạm vi di sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

11. Đng chí Tổng Biên tập Báo Ninh Bình

- Chỉ đạo Báo Ninh Bình phối hợp với cơ quan báo chí ở địa phương và trung ương tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch; xây dựng các chuyên trang giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, cơ chế, chính sách của địa phương về phát triển dịch vụ, du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

12. Đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình phối hp với cơ quan báo chí, đài phát thanh ở địa phương và trung ương tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

- Xây dựng các chuyên mục, chương trình thông tin, truyền thông quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, cơ chế, chính sách của địa phương về phát triển dịch vụ, du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

13. Đồng chí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình

- Thực hiện các vấn đề có liên quan đến công tác đầu tư tín dụng ngân hàng, lãi suất, tỷ giá đối với các tổ chức tín dụng và t chc, cá nhân có liên quan trên địa bàn nhằm phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển dịch vụ, du lịch của địa phương.

- Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trong môi trường hội nhập quốc tế, có giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, thực hiện các biện pháp nâng cao cht lượng các dịch vụ tài chính ngân hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

14. Đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh

- Có giải pháp tổng hp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình hoạt động, phát triển các lĩnh vực dịch vụ, du lịch; thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác điều hành, quản lý các lĩnh vực dịch vụ, du lịch của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công

Điều 8. Nhiệm vụ của Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo

1. Bộ phận Thường trực giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của một Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách; các thành viên Bộ phận Thường trực giúp việc là cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị có liên quan và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Bộ phận Thường trực giúp việc có trách nhiệm tng hp, xử lý thông tin liên quan đến dịch vụ, du lịch; lập dự toán kinh phí; xây dựng Kế hoạch và Chương trình công tác; chuẩn bị tài liệu, báo cáo, biên bản nội dung phục vụ các phiên họp của Ban Chỉ đạo; dự thảo Thông báo kết luận và dự thảo các văn bản khác do Ban Chỉ đạo yêu cầu.

3. Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Văn hoá, Ththao và Du lịch.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của cá nhân. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Khi các thành viên Ban Chỉ đạo có sự thay đi về vị trí công tác, cơ quan đề cử nhân sự đó có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định kiện toàn, b sung.

Điều 10. Chế độ hội họp

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần và tổ chức Hội nghsơ kết, tng kết theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Tài liệu phục vụ các cuộc họp do Bộ phận Thường trực giúp việc chuẩn bị và gửi tới các thành viên Ban Chỉ đạo bằng văn bản hoặc qua thư điện tử trước khi tổ chức họp tối thiu 05 ngày làm việc. Các thành viên Ban Chỉ đạo góp ý kiến về Bộ phận Thường trực giúp việc để hoàn thiện, tng hợp, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp bất thường hoặc phiên họp mở rộng, thành phần mời do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định.

3. Trường hợp thành viên không tham dự cuộc họp (có lý do chính đáng) có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và ủy quyền tham dự cho người khác có chuyên môn đdự họp.

4. Thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp do Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo dự thảo và trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành.

Điều 11. Chế độ báo cáo

Các thành viên Ban Chỉ đạo định kỳ (trước ngày 20 tháng 6) và (trước ngày 15 tháng 11) hàng năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các Chương trình, Kế hoạch theo lĩnh vực mình phụ trách về Ban Chỉ đạo đtng hp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 12. Sử dụng con dấu

1. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của y ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Điều 13. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nưc cấp hàng năm và được tổng hợp chung vào kinh phí hoạt động của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Các thành viên Ban Chỉ đạo; thành viên bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về Trưởng ban Chỉ đạo (qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) để xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 31/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 102/QĐ-BCĐ
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331865