• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 102/QĐ-UBND về danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2018 được Luật giao

Tải về Quyết định 102/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NINH BÌNH BAN HÀNH NĂM 2018 ĐƯỢC LUẬT GIAO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2018 được Luật giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, các VP. PH/05

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH NĂM 2018 ĐƯỢC LUẬT GIAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Căn cứ ban hành

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

1

Quyết định

Ban hành Quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

Khoản 5 Điều 79 Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008

Quý III

Sở Giao thông Vận tải

Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội vận tải ô tô Ninh Bình

2

Quyết định

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Khoản 3 Điều 118 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014

Quý IV

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị tư vấn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 25/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 102/QĐ-UBND

360

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375281