• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Quyết định 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Tải về Quyết định 104/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018 (đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

KẾ HOẠCH

ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép năm 2018, với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010.

- Nhằm quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Yêu cầu

- Các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

- Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

II. Nội dung

1. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh được thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Minh bạch, công khai, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá; phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản chỉ được tiến hành khi có ít nhất 02 tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.

3. Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018, gồm: 02 khu vực (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

4. Phương thức tiến hành, tổ chức đấu giá được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016, Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2018.

Sau thời gian này, nếu chưa thực hiện đấu giá quyền khai thác hết các khu vực mỏ đã được phê duyệt trong Kế hoạch này, thì các khu vực mỏ còn lại sẽ chuyển được chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các năm tiếp theo.

6. Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

III. Tổ chức thực hiện

1. Công khai Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được công khai đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Thông báo công khai danh mục các khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá; thông tin cơ bản về điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản; các thông tin về phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

- Xác định giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước cho các khu vực mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản và triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ là thường trực Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

3. Hội đồng đấu giá, Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

- Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện triển khai trong mỗi phiên đấu giá đối với từng khu vực đấu giá tương ứng với giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Công thương, Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai, nếu có những vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC KHU VỰC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Số TT

Tên khu vực, vị trí

Tên khoáng sản

Diện tích

(ha)

Đơn vị hành chính

Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, kinh tuyến trục 108015’, múi chiếu 30

Ghi chú

Điểm góc

X(m)

Y(m)

1

Đất, đá làm VLXDTT
Suối Tân

Đất san lấp, đá làm VLXDTT

20

Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm

1

1344442

592031

Khu vực quy hoạch khoáng sản 29/1.Gr+Dsl

2

1344725

592032

3

1345025

591888

4

1345241

591928

5

1345239

592160

6

1344451

592269

2

Cát sông Suối Dầu (đoạn Suối Hiệp)

Cát làm VLXDTT

8,75

Xã Suối Hiệp, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh

1

1351747

588310

Khu vực quy hoạch khoáng sản 84.Cxd

2

1351823

588184

3

1351504

588053

4

1351180

588165

5

1351207

588269

6

1351471

588228

7

1351608

588241

2

1359245

576471

 

 

 

 

 

3

1359043

576433

 

4

1358341

576577

 

5

1358423

576744

 

6

1358550

576667

 

7

1358687

576621

 

8

1359457

576576

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 104/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Đào Công Thiên
Ngày ban hành: 09/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 104/QĐ-UBND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382602