• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 10457/QĐ-BCT năm 2014 chỉ định tạm thời tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải về Quyết định 10457/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10457/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN PHÂN BÓN VÔ CƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định tạm thời các tổ chức tham gia hoạt động chứng nhận phân bón vô cơ (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này). Phương thức chứng nhận sản phẩm phân bón vô cơ theo phương thức 7.

Điều 2. Thời gian chỉ định tạm thời tham gia hoạt động chứng nhận phân bón vô cơ đến hết ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Điều 3. Các tổ chức được chỉ định tạm thời tham gia hoạt động chứng nhận phân bón vô cơ nêu trên, có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TẠM THỜI THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN PHÂN BÓN VÔ CƠ
(kèm theo Quyết định số 10457/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 18 tháng 11 năm 2014)

Stt

Tên đơn vị

Địa chỉ liên hệ

1

Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Số 56&80 Phạm Minh Đức, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Số 54 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

3

Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Số 80 Bà Huyện Thanh Quan, phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

4

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y trung ương II

Số 521/1 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

5

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP. Đà Nng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10457/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 18/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định 10457/QĐ-BCT năm 2014 chỉ định tạm thời tổ chức chứng nhận phân bón vô cơ.

Chỉ định tạm thời các tổ chức tham gia hoạt động chứng nhận phân bón vô cơ (chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này). Phương thức chứng nhận sản phẩm phân bón vô cơ theo phương thức 7.

Thời gian chỉ định tạm thời tham gia hoạt động chứng nhận phân bón vô cơ đến hết ngày 27 tháng 2 năm 2015.

Từ khóa: Quyết định 10457/QĐ-BCT

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258566