• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật thú y

 

Quyết định 1046/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014

Tải về Quyết định 1046/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1046/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA VẬT TƯ, HÓA CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014;

Xét Tờ trình số 124/TTr-SNN-KH ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014;

Xét Công văn số 1116/STC.HCVX ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật của Chi cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014. Nội dung như sau:

- Nội dung: mua vật tư, hoá chất phục vụ công tác kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2014;

- Tổng kinh phí: 1.071.896.000 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng);

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Thú y.

- Nguồn vốn: Nguồn thu phí, lệ phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật năm 2014 đã giao cho Chi cục Thú y;

- Thời gian thực hiện: Năm 2014;

- Địa điểm thực hiện: Địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Các công việc đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu mua sắm

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Vật tư kiểm dịch (Thẻ tai heo, viết thẻ)

957.000.000

Đấu thầu rộng rãi

Một túi hồ sơ

Tháng 5/2014

Hợp đồng trọn gói

Từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2014

2

Dây niêm phong

54.000.000

Chỉ định thầu

 

Tháng 5/2014

Hợp đồng trọn gói

Từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2014

3

Hoá chất xông trứng (formol, thuốc tím)

60.896.000

Chỉ định thầu

 

Tháng 5/2014

Hợp đồng trọn gói

Từ tháng 5/2014 đến tháng 12/2014

Tổng cộng giá trị gói thầu: 1.071.896.000 đồng (Một tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng);

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm:

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua vật tư kiểm dịch theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 37, Điều 38 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Thú y tổ chức đấu thầu và thực hiện thanh quyết toán kinh phí các gói thầu đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thú y và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1046/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Ngọc Thới
Ngày ban hành: 27/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1046/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235217