• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


 

Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Quyết định 1052/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HVTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-BTP ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng các kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự cho công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các chính sách, kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự để giải quyết tốt các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung bồi dưỡng

- Sự cần thiết, quan điểm chỉ đạo và những điểm mới cơ bản của BLHS năm 2015; một số nội dung cần lưu ý của Nghị quyết số 41/2017/QH13 về thi hành BLHS.

- Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Các quy định mới thuộc Phần chung của BLHS năm 2015 về tội phạm, hình phạt và những nội dung liên quan; những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

- Những quy định mới thuộc nhóm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và danh dự của con người; xâm phạm quan hệ sở hữu.

- Những quy định mới thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường.

- Những quy định mới thuộc nhóm các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, trật tự quản lý hảnh chính; tội phạm về ma túy, tham nhũng và các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

2. Đối tượng tham gia tập huấn

Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020 và một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Công chức, viên chức của một số bộ, ngành và địa phương.

3. Số lượng bồi dưỡng

50 người/1 lớp.

4. Chiêu sinh

Bộ Tư pháp gửi công văn chiêu sinh tới các đơn vị thuộc Bộ đề nghị cử người tham gia lớp học.

Học viện Tư pháp gửi công văn chiêu sinh tới các bộ, ngành và địa phương.

5. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng

Để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện Tư pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng là:

(i) Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng.

(ii) Thực hiện đúng nội quy và quy chế lớp học.

6. Thời lượng, thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời lượng bồi dưỡng: 3 ngày;

- Địa điểm tổ chức lớp học: tại thành phố Hà Nội;

- Thời gian tổ chức: dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2018.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và các đơn vị khác có liên quan thực hiện, triển khai tổ chức và quản lý lớp học, cụ thể:

1. Học viện Tư pháp

- Tổ chức khảo sát các đơn vị thuộc Bộ về những khó khăn, vướng mắc và nội dung những vấn đề cần được bồi dưỡng;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính về công tác xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu lớp học, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa học cho học viên hoàn thành khóa học;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác chiêu sinh.

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chịu trách nhiệm phối hợp với Học viện Tư pháp trong công tác xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, giới thiệu và cử giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý lớp học.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

Chịu trách nhiệm chủ trì trong công tác chiêu sinh, cử công chức, viên chức tham gia lớp học và phối hợp với Học viện Tư pháp, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính trong công tác xây dựng nội dung chương trình, tài liệu, tổ chức quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận tham gia khóa học cho học viên hoàn thành khóa học.

4. Cục Kế hoạch - Tài chính

Cục Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức lớp học; theo dõi, hướng dẫn Học viện Tư pháp trong công tác thu, chi tài chính theo đúng chế độ và đúng quy định hiện hành.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức lớp học được cấp theo Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018. Thu kinh phí đối với những người tham dự lớp học không thuộc Bộ Tư pháp quản lý.

- Kinh phí đi lại, lưu trú và chi phí khác cho các học viên do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia lớp học thanh toán;

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành.

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự

STT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm triển khai

Tham gia phối hợp

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

- Khảo sát các đơn vị thuộc Bộ về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

20/01/2018

26/3/2018

Đã triển khai

 

- Tổng hợp ý kiến của các các đơn vị thuộc Bộ về nội dung chương trình và nhu cầu bồi dưỡng

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

26/3/2018

10/4/2018

Đã triển khai

 

- Xây dựng dự thảo chương trình lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 15/4/2018

Đã triển khai

 

- Họp góp ý kiến về dự thảo chương trình và bàn về kế hoạch tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 20/4/2018

 

 

- Hoàn thiện nội dung chương trình lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 30/4/2018

 

 

- Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Cục Kế hoạch - Tài chính

 

Trước 20/4/2018

 

 

- Trình Lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Cục Kế hoạch - Tài chính

 

Trước 10/5/2018

 

 

- Ký hợp đồng với tác giả tham gia viết tài liệu cho lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 20/5/2018

 

 

- Biên tập và chỉnh sửa kỹ thuật tài liệu lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 30/6/2018

 

 

- Chiêu sinh học viên tham gia lớp học

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 10/6/2018

 

 

- Đọc thẩm định, nhận xét tài liệu lớp học

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Học viện Tư pháp

 

Trước 30/6/2018

 

 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 10/7/2018

 

 

- Chỉnh sửa tài liệu theo ý kiến nhận xét, thẩm định và nhân bản tài liệu

Học viện Tư pháp

Tác giả viết bài

 

Trước 10/7/2018

 

 

- Họp ban tổ chức, giảng viên tham gia giảng dạy cho lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước 20/7/2018

 

 

- Tổ chức, quản lý lớp học và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên tham gia lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Trước

10/8/2018

 

 

- Họp rút kinh nghiệm về tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Tháng 8/2018

 

 

- Báo cáo lãnh đạo Bộ về tổng kết lớp học

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

 

Tháng 8/2018

 

 

- Quyết toán kinh phí tổ chức lớp học

Học viện Tư pháp

 

 

Tháng 10/2018

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1052/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 10/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1052/QĐ-BTP

728

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381665