• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1056/QĐ-UBND bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2014

Tải về Quyết định 1056/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 73/TTr-STP ngày 12/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 (ban hành kèm theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh). Cụ thể có 01 Quyết định quy phạm pháp luật (có Danh mục kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức soạn thảo kịp thời, có chất lượng và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành theo đúng thời gian dự kiến.

2. Giao Sở Tư pháp đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2014 đã được bổ sung.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tư pháp, Giám đốc các Sở Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P.NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BỔ SUNG NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên loại

Trích yếu

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời điểm ban hành

1

Quyết định

Ban hành quy chế đặt tên đường đô thị và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý III/2014

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1056/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1056/QĐ-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234916