• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 1058/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ KẾT CẤU VÀ THIẾT BỊ ĐƯỜNG HẦM SÔNG SÀI GÒN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 17/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Quy trình quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn;

Theo đề nghị của Hội đồng Xây dựng định mức lao động kỹ thuật thành phố tại Công văn số 2856/HĐXDĐMLĐKT-LĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 và của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 796/TTr-SGTVT ngày 06 tháng 02 năm 2018 về ban hành Bộ định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Định mức dự toán công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị đường hầm sông Sài Gòn kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí thực hiện công tác quản lý, vận hành và bảo trì kết cấu và thiết bị công trình đường hầm sông Sài Gòn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng UBNDTP;
- Hội đồng XDĐMLĐKT TP
- Sở Tư pháp; Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐTMT).Bđt.27 19

TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Bùi Xuân Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1058/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Bùi Xuân Cường
Ngày ban hành: 20/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2018   Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1058/QĐ-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377956