• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1072/QĐ-UBND năm 2014 quy định cụ thể trong thực hiện Quyết định 580/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tải về Quyết định 1072/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 580/QĐ-TTG NGÀY 22/4/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long;

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 212/TTr-SNN ngày 23 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể một số nội dung trong triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Xác định chủng loại cây trồng và diện tích chuyển đổi

Trên cơ sở tìm hiểu thị trường, khả năng tiêu thụ và điều kiện sản xuất tại địa phương, xác định chủng loại cây trồng và diện tích thực hiện chuyển đổi trên địa bàn tỉnh, như sau:

- Chủng loại cây trồng chuyển đổi, gồm: Bắp, đậu phộng, dưa, rau các loại;

- Diện tích chuyển đổi: 5.924 ha, cụ thể như bảng sau:

Đơn vị tính: ha

STT

Loại cây chuyển đổi

Diện tích

Phân theo huyện, thành phố

Càng Long

Cầu Kè

Tiểu Cần

Châu Thành

Trà Cú

Cầu Ngang

Duyên Hải

TP Trà Vinh

1

Bắp

1.950

-

120

270

370

450

700

-

40

2

Đậu phộng

640

-

-

10

150

-

200

250

30

3

Dưa

662

30

50

60

150

75

200

62

35

4

Rau các loại

2.672

140

260

252

1.050

220

500

140

110

2. Xác định mức chi phí giống cây trồng chuyển đổi và mức hỗ trợ

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư; Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Định mức tạm thời chi phí trực tiếp cho sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và giá các loại giống cây trồng trên thị trường, xác định mức chi phí giống cây trồng chuyển đổi trên địa bàn tỉnh và mức hỗ trợ cụ thể như bảng sau:

STT

Tên giống

Lượng giống
(kg/ha)

Đơn giá giống
(đ/kg)

Chi phí giống
(đ/ha)

Mức hỗ trợ
(đ/ha)

1

Bắp

20

326.000

6.520.000

2.000.000

2

Đậu phộng (lạc)

240

36.000

8.640.000

2.000.000

3

Dưa

-

Dưa hấu

0.6

8.500.000

5.100.000

2.000.000

-

Dưa leo

0.7

5.000.000

3.500.000

2.000.000

4

Rau các loại

-

Bí đỏ

0.7

3.250.000

2.275.000

2.000.000

-

Bí xanh

01

5.000.000

5.000.000

2.000.000

-

Khổ qua

2.5

1.950.000

4.875.000

2.000.000

-

Mướp

1.5

2.800.000

4.200.000

2.000.000

-

Cải bông

0.4

10.500.000

4.200.000

2.000.000

-

Cải xà lách

06

400.000

2.400.000

2.000.000

-

Rau cần

12

530.000

6.360.000

2.000.000

-

Ớt

0.4

26.000.000

10.400.000

2.000.000

-

Cà chua

0.25

36.400.000

9.100.000

2.000.000

-

Đậu đũa

40

160.000

6.400.000

2.000.000

-

Rau muống

300

35.000

10.500.000

2.000.000

3. Tổ chức thực hiện

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn địa phương thực hiện, hướng dẫn nông dân sử dụng giống mới, quy trình kỹ thuật chuyển đổi; phối hợp Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

b) Sở Tài chính phân bổ kinh phí hỗ trợ các huyện, thành phố để thực hiện chuyển đổi; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện chuyển đổi và hỗ trợ nông dân đúng theo quy định.

d) Các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Trà Vinh; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1072/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1072/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243607