• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hòa giải ở cơ sở


 

Quyết định 1077/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hoà giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1077/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1077/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HOÀ GIẢI CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Kế hoạch số 1082/KH-BTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hoà giải cơ sở;

Xét Tờ trình số 338/TTr-STP ngày 21/4/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hoà giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN LUẬT HOÀ GIẢI CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Kế hoạch số 1082/KH-BTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở và trên cơ sở Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Luật Hoà giải cơ sở như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nắm bắt thông tin, đánh giá về việc thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở.

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở, qua đó kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu:

Hoạt động kiểm tra được thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, đúng nội dung, tiến độ theo Kế hoạch, đảm bảo thu thập được các thông tin thiết thực, phục vụ có hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kết quả đạt được trong thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở:

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoà giải ở cơ sở.

Củng cố, kiện toàn tổ hoà giải, hoà giải viên; biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở cho hoà giải viên theo Chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tình hình và kết quả hoạt động hoà giải ở cơ sở.

Kinh phí phục vụ cho công tác hoà giải ở cơ sở.

Kiểm tra, thống kê số liệu, sơ kết, tổng kết, khen thưởng về hoà giải ở cơ sở.

Việc tham gia thực hiện quản lý nhà nước về công tác hoà giải ở cơ sở của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật và các Chương trình phối hợp công tác có liên quan.

Đánh giá chung về những thuận lợi, những tác động tích cực của Luật Hoà giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, những mô hình, cách làm hiệu quả.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở và nguyên nhân.

3. Bài học kinh nghiệm.

4. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

III. CÁCH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA:

1. Hoạt động tự kiểm tra của các đơn vị cấp huyện:

Căn cứ vào mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này phòng Tư pháp cấp huyện chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn, báo cáo kết quả tự kiểm tra về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp).

2. Hoạt động kiểm tra của tỉnh:

Sở Tư pháp chủ trì thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị cấp huyện.

- Thành phần đoàn kiểm tra: Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - Phó Trưởng đoàn, Lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp và một số đơn vị có liên quan.

- Địa điểm kiểm tra: Tại 03 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị cấp xã, danh sách các đơn vị được kiểm tra Sở Tư pháp sẽ thông báo sau.

- Thời gian kiểm tra: Sở Tư pháp sẽ thông báo cụ thể, sau khi thống nhất với đơn vị được kiểm tra.

- Đối tượng kiểm tra:

Đại diện Phòng Tư pháp; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, Trưởng ban Công tác Mặt trận, trưởng ấp, khóm, tổ trưởng tổ hoà giải, đại diện các tổ chức đoàn thể ở ấp, khóm, hoà giải viên.

- Phương pháp kiểm tra

+ Tại mỗi đơn vị được kiểm tra, đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra tại 01 đơn vị cấp xã và 02 tổ hoà giải; nghe báo cáo về tình hình thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở theo các nội dung tại phần II của Kế hoạch này; trao đổi, thảo luận với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế hồ sơ lưu trữ tại UBND cấp xã; tại ấp, khóm; sổ theo dõi công tác hoà giải ở cơ sở của tổ hoà giải; đánh giá, kết luận kiểm tra.

+ Sau khi kiểm tra ở cơ sở, đoàn kiểm tra làm việc với đại diện Phòng Tư pháp, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; nghe báo cáo về tình hình thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện theo các nội dung tại phần II của Kế hoạch này; trao đổi, thảo luận với các đối tượng kiểm tra; kiểm tra thực tế văn bản, hồ sơ thực hiện công tác hoà giải; đánh giá, kết luận kiểm tra.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra.

Thời gian lấy số liệu: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày báo cáo.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phân công trách nhiệm:

Trên cơ sở Kế hoạch này, đề nghị các Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cùng cấp chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức tự kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở trên địa bàn về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) cùng với báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016.

Sở Tư pháp chủ trì chuẩn bị nội dung và tổ chức đoàn kiểm tra của tỉnh, tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh.

Đối với Phòng Tư pháp được đoàn trực tiếp kiểm tra, ngoài việc tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch này, đề nghị phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, thành phần và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động của đoàn kiểm tra.

2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1077/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 12/05/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1077/QĐ-UBND

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329575