• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật thú y

 

Quyết định 1081/QĐ-UBND năm 2019 về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 1081/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ THÚ Y VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1810/SNNPTNT ngày 09/7/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1795/STC-HCSN ngày 25/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, như sau:

1. Mức hỗ trợ:

a) Đối với ngày làm việc: 200.000 đồng/người/ngày.

b) Đối với ngày nghỉ, ngày lễ, Tết: 400.000 đồng/người/ngày.

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đối tượng tham gia trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và nhu cầu kinh phí hỗ trợ, gửi Sở Tài chính theo từng cơ quan, địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm đối với số liệu tổng hợp.

2. Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và hết hiệu lực thi hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 491).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1081/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 01/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1081/QĐ-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
426262