• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 11/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2018/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 713/TTr-SYT ngày 20 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB QPPL Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế- Bộ Y tế;
- Vụ Pháp chế- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp;
- Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, MN, NN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI TRƯỞNG, PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thuộc tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

a) Chức danh Trưởng phòng và các chức danh tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, gồm: Chi Cục trưởng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở Y tế);

b) Chức danh Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế, gồm: Phó Chi Cục trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế; Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc, trực thuộc Sở Y tế);

c) Chức danh Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Chức danh Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại Khoản 1 Điều này làm cơ sở trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và áp dụng đối với các trường hợp khi xem xét đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế (gọi chung là người đứng đầu) là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

2. Cấp phó của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi người đứng đầu vắng mặt, người đứng đầu ủy nhiệm cho một cấp phó điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

3. Trưởng phòng Phòng Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế.

4. Phó Trưởng phòng Phòng Y tế giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và mục tiêu của Quy định

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Khánh Hòa phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động công chức lãnh đạo, quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

4. Mục tiêu của Quy định này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Y tế về phẩm chất chính trị, đạo đức công chức, công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị.

5. Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo về công tác cán bộ.

Điều 4. Điều kiện để bổ nhiệm

1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế cấp huyện không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản theo quy định;

3. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

4. Không trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên;

5. Có 03 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm đạt lao động tiên tiến trở lên, được đánh giá xếp loại công chức, viên chức từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

6. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt;

7. Đối với chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, ngoài điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này còn phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh.

Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế phải có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra tỉnh.

Điều 5. Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt và bổ nhiệm lại

1. Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền;

2. Các trường hợp được bổ nhiệm qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp phòng theo Đề án đã được phê duyệt;

3. Việc bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 6. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất

a) Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

c) Có bản lĩnh vững vàng, dám nghe, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ;

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng;

đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy của cơ quan; có uy tín, được tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị tín nhiệm.

2. Hiểu biết, năng lực

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và các văn bản pháp quy của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành y tế và các lĩnh vực khác có liên quan;

b) Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm và ngành, lĩnh vực phân công, có năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

c) Có kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được phân công;

d) Có kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành; có năng lực thực tiễn và triển vọng phát triển.

3. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành được đào tạo phù hợp chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực công tác được giao;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trở lên;

d) Ngoại ngữ: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam hoặc tương đương; đối với những địa phương có đa số đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì có thể thay bằng tiếng dân tộc thiểu số;

đ) Tin học: Có trình độ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

e) Có chứng chỉ chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 7. Đối với cấp Trưởng các tổ chức thuộc Sở Y tế

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6

2. Về trình độ chuyên môn:

- Ngành bác sĩ đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Chánh thanh tra Sở

- Ngành dược đối với Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược;

- Ngành bác sĩ, y tế công cộng, kế toán, kinh tế, tài chính đối với Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ngành bác sĩ, y tế công cộng, dược, điều dưỡng, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Các chuyên ngành y, dược, hành chính đối với Chánh Văn phòng;

- Chuyên ngành phù hợp đối với Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và các Trưởng phòng nghiệp vụ khác (nếu có).

3. Tiêu chuẩn khác

Có thời gian tối thiểu 12 tháng giữ chức vụ từ cấp phó trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở, cấp phó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương). Trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền.

Điều 8. Đối với cấp Phó tổ chức thuộc Sở Y tế

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6

2. Về trình độ Chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên

- Ngành bác sĩ, điều dưỡng, y tế công cộng đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y;

- Ngành dược đối với phòng Nghiệp vụ Dược;

- Ngành bác sĩ, kế toán, kinh tế, tài chính và ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Ngành bác sĩ, dược, y tế công cộng, điều dưỡng, quản trị nhân lực và các chuyên ngành khác phù hợp đối với Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

- Chuyên ngành phù hợp đối với Phó Chánh Văn phòng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Phó Trưởng phòng nghiệp vụ khác (nếu có).

3. Tiêu chuẩn khác

Có thời gian tối thiểu 24 tháng là chuyên viên thuộc Sở hoặc chức vụ từ cấp trưởng các khoa, phòng (và tương đương) thuộc đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương).

Điều 9. Đối với cấp Trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6.

2. Về trình độ chuyên môn: Là bác sĩ và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên. Riêng đối với cấp trưởng đơn vị kiểm nghiệm là: Đại học chuyên ngành bác sĩ, dược, hóa, sinh học, tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ chuyên ngành phù hợp;

3. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian tối thiểu 24 tháng giữ chức vụ từ cấp phó phòng (và tương đương) thuộc Sở và cấp phó đơn vị trực thuộc Sở.

b) Đối với cấp trưởng của Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh có thêm chứng chỉ quản lý bệnh viện.

c) Đối với cấp trưởng Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

Điều 10. Cấp phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6

2. Về trình độ chuyên môn:

- Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kế hoạch tổng hợp, chỉ đạo tuyến của Bệnh viện: Là bác sĩ tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I hoặc thạc sĩ trở lên;

- Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn của đơn vị chuyên khoa, chuyên ngành tuyến tỉnh: Là bác sĩ, dược sĩ đại học, y tế công cộng và tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, thạc sĩ trở lên. Riêng đối với cấp phó của đơn vị kiểm nghiệm có trình độ đại học trở lên ở chuyên ngành bác sĩ, dược sĩ, hóa, sinh học;

- Đối với cấp phó Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: Là bác sĩ, y tế công cộng và tốt nghiệp chuyên khoa I hoặc thạc sĩ trở lên;

- Đối với cấp phó phụ trách kinh tế (nếu có): Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế.

3. Tiêu chuẩn khác

a) Có thời gian tối thiểu 36 tháng giữ chức vụ cấp trưởng khoa, phòng (và tương đương) đơn vị trực thuộc Sở Y tế hoặc chuyên viên Sở Y tế.

b) Đối với cấp trưởng của Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện có giường bệnh có thêm chứng chỉ quản lý bệnh viện.

c) Đối với cấp phó phụ trách chuyên môn Trung tâm Pháp y: Là Giám định viên pháp y.

Điều 11. Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6

2. Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược, điều dưỡng, Y tế công cộng;

3. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Có thời gian tối thiểu 24 tháng giữ chức vụ từ cấp phó phòng (và tương đương) thuộc Sở, Ủy ban nhân cấp huyện (và tương đương), cấp phó đơn vị trực thuộc Sở.

Điều 12. Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Đảm bảo các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4 và tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 6

2. Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ở các chuyên ngành y, dược, điều dưỡng, Y tế công cộng;

3. Tiêu chuẩn khác

a) Đang giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Có thời gian tối thiểu 12 tháng giữ chức vụ trưởng khoa, phòng (và tương đương) thuộc đơn vị trực thuộc Sở (và tương đương) hoặc là chuyên viên cấp Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

1. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm quán triệt và tổ chức thực hiện đúng Quy định này.

2. Đối với các trường hợp công chức đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đến thời điểm Quy định này có hiệu lực mà chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong thời hạn 01 năm để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

3. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để được xem xét, giải quyết./.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 31/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 11/2018/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384139