• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2014 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định 1079/QĐ-BTC

Tải về Quyết định 1106/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

Y BAN NHÂN N
TNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1079/QĐ-BTC NGÀY 20/5/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Thực hiện công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

Xét tờ trình số 578/TTr-STC ngày 09/7/2014 của Sở Tài chính về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện đăng ký giá tại Sở Tài chính (chi tiết danh sách theo phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan căn cứ công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính, hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá và biểu mẫu giá tối đa của các tổ chức, cá nhân thuộc danh sách nêu tại Điều 1 Quyết định này; tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện đăng ký giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thực hiện đăng ký giá tại Sở Tài chính khi danh sách theo phụ lục kèm theo Quyết định này có sự thay đổi tăng, giảm.

Điều 4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố ban hành, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc đối tượng phải đăng ký giá trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố; đồng thời, phân công cho các phòng chức năng thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện đăng ký giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký giá và biểu mẫu giá tối đa theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Công thương, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá);
- TT. HĐND tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Công thương, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan;
- Chi cục Quản lý Thị trường; ( Ðã ký )
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các doanh nghiệp có tên tại phụ lục;
- Báo, Đài PTTH An Giang;
- Chánh VP. UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. TH, KT, TT. Công báo - Tin học.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ TẠI SỞ TÀI CHÍNH
(kèm theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Số TT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Ghi chú

1

Công ty TNHH Mai Hưng

Số 61 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

2

Doanh nghiệp tư nhân Minh Thuận

Số 565/15 Hà Hoàng Hổ, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

3

Chi nhánh Công ty Thương mại - Dịch vụ Đại Khánh

Số 42/48 Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

4

Chi nhánh Công ty TNHH METRO CASH

Số 414 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

5

Công ty TNHH Đặng Nguyễn Châu Thuận

Số 438/12B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

6

Công ty TNHH một thành viên Thương mại Thời trang Dệt may Việt Nam - Siêu thị Vinatex Long Xuyên

Số 25/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

7

Công ty TNHH một thành viên Thương mại Thời trang Dệt may Việt Nam - Siêu thị Vinatex Châu Đốc

Lô A2B-LK 4, khu đô thị mới thành phố lễ hội Châu Đốc, Quốc lộ 91, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1106/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 18/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1106/QĐ-UBND

386

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240698