• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 111/QĐ-UBND về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

Tải về Quyết định 111/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 111/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020; Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020; Quyết định s 1578/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016-2020).

UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (QLNN) về thanh niên năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020; tổ chức thực hiện Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

- Xác định những nhiệm vụ chủ yếu của các đơn vị, địa phương đối với công tác thanh niên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả QLNN vcông tác thanh niên; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị, đa phương trong chỉ đạo, đôn đc, kim tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thanh niên của tỉnh tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh thành Kế hoạch thực hiện năm 2020 của ngành, địa phương, đơn vị làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các giải pháp, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam với các chương trình, đề án của tỉnh, của địa phương tạo nguồn lực tổng hợp đảm bảo có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai Luật Thanh niên (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua.

100% các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng là thanh niên trong đơn vị và trên địa bàn quản lý.

2. Tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông; tập trung thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu sau:

- 100% các S, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020.

- 100% các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố duy trì bộ máy nhà nước về thanh niên và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên.

- 100% đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức và viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; trên 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân trên toàn tỉnh được học Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

- 100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc.

- 100% thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được quán triệt ph biến Luật Nghĩa vụ quân sự.

- 75% đến 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; từ 80% trở lên lực lượng được qua đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên.

- Phấn đấu lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trên 20% cán bộ, công chức trẻ được đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ: Phấn đấu 44% cán bộ, công chức trẻ có trình độ từ trung cấp trở lên, 44% có trình độ cao đẳng hoặc đại học, ít nhất 50% có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên.

- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về gii và sức khỏe sinh sản cho thanh niên.

- 100% thanh niên khối sinh viên và trung học phổ thông được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp, pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 95% thanh niên có hiểu biết cơ bản về HIV/AIDS.

- Phấn đấu tổ chức cai nghiện cho thanh niên nghiện ma túy đạt trên 70%.

- 30% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn về nghề nông và được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học – kthuật, công nghệ sinh học vào sản xuất.

- 100% thanh niên là học sinh phổ thông trung học được giáo dục hướng nghiệp và trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm.

- Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ cấp xã theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ.

3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

- Nâng cao chất lượng lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sng cho thanh niên.

- Phát hiện tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyn có tính đột phá trong công tác cán bộ.

- Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

- Có chính sách ưu đãi, tạo môi trường để thu hút thanh niên có tay nghề và trình độ cao tình nguyện đến công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Tiếp tục huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho thanh niên vay giải quyết việc làm; trin khai thực hiện Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp”, Dự án “Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”.

- Ban hành chính sách khuyến khích và bố trí ngân sách địa phương cho các tổ chức, cá nhân đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thành lập các “Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân, lao động trẻ” hoặc “Văn phòng hỗ trợ thanh niên công nhân”.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Tập trung thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/04/2012 của liên Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg .

5. Tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa “Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên” năm 2020.

Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại năm 2020 để đoàn viên, thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông qua đối thoại để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, trao đổi những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của thanh niên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

6. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp sau đại học và đào tạo thợ lành nghề theo từng lĩnh vực đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực trẻ tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng dụng nhân tài và sử dụng hợp lý đúng ngành, đúng nghề, đúng trình độ chuyên môn được đào tạo, rèn luyện cán bộ trẻ, trí thức trẻ có năng lực, triển vọng giới thiệu, cung cấp cho Đảng, chính quyền.

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện Đề án “Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013- 2020”; tạo điu kiện thuận lợi cho đội viên tham gia bi dưỡng nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm định hướng phát triển Đảng đối với đội viên. Chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho các đội viên Đề án cho đến khi kết thúc Đề án. Tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án, hoàn thành trong Quý III/2020.

- Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thng dịch vụ việc làm, các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

7. Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí thống kê về thanh niên Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ.

8. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Kết quả tổ chức triển khai Chương trình và Kế hoạch phát triển thanh niên của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ.

- Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Đội viên trong Đán “Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”.

- Lồng ghép các chính sách phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố (có phụ lục kèm theo):

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về thanh niên trong năm 2020 và cả giai đoạn 2012 - 2020.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực.

- Báo cáo tổng kết (năm 2020 và cả giai đoạn 2012 - 2020) của đơn vị hoàn thành gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/8/2020. Báo cáo thể hiện rõ kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được giao theo từng lĩnh vực trong Kế hoạch.

- UBND huyện Đắk Glong: Tổ chức tổng kết việc thực hiện Đán “Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020” báo cáo kết quả thực hiện phương án bố trí, sắp xếp công việc cho các Đội viên khi kết thúc Đề án gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ). Hoàn thành trước 31/8/2020.

2. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phxây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành ph tham mưu, theo dõi, đôn đc việc thực hiện Kế hoạch này; tng hợp, tham mưu báo cáo việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và tham mưu báo cáo tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020. (Hoàn thành trước 30/9/2020).

- Tổng hợp, tham mưu báo cáo tổng kết việc thực hiện Đán “Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”. Hoàn thành trước 30/9/2020.

- Tham mưu báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đồ án bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN đối với cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2013-2020, hoàn thành trước tháng 10/2020.

3. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị có liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020.

4. UBND các huyện, thành phố

- Cân đối và bố trí ngân sách của địa phương bảo đảm kinh phí để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020; phát huy tính sáng tạo, chủ động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch; đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị có liên quan thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ QLNN về thanh niên vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình và sử dụng kinh phí chi thường xuyên đã được bố trí trong dự toán hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020 của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2020.

2. Chậm nhất đến ngày 15/8/2020 đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020 và cả giai đoạn 2012 - 2020 của đơn vị mình (đề cương kèm theo) gửi về Sở Nội vụ đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về thanh niên năm 2020 và hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu được giao của từng đơn vị trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 - 2020 là mt trong những tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm. Nếu quá thời gian quy định nêu trên mà cơ quan, đơn vị, địa phương nào không gửi báo cáo hoặc nội dung báo cáo không đảm bảo cht lượng thì Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ - Vụ CTTN;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các S
, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Công an t
nh;
- BCH Quân sự t
nh;
- BCH Bộ đội Biên phòng t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
-
CVP, các PCVP UBND tnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Ban Thi đua, khen thưởng - S
Nội vụ;
- Lưu: VT, KGVX, KTTH, NCKSTT (Lg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s: 111/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND tnh)

TT

Cơ quan chủ trì

Nhim v năm 2020

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Sở Nội vụ

Tổng kết Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 -2020

Các đơn vị liên quan

Quý III/2020

Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Đội viên Đán 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020.

UBND huyện Đắk Glong

Quý III/2020

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đán bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2013-2020.

Các đơn vị liên quan

Quý III/2020

Tham mưu giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tchức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2020.

Tỉnh đoàn

Quý III/2020

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Tỉnh đoàn Đắk Nông

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh thiếu niên gắn với phát động những phong trào cụ thể; Chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động tọa đàm, diễn đàn, phát động cuộc thi, hội nghị chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Đa dạng hóa các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi phấn đấu, thực hiện các chuẩn mực đạo đức.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Lồng ghép các nội dung học tập, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vào các chương trình hoạt động của Đoàn, Hội, Đội gắn lin với các phong trào hành động cách mạng của đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tăng cường các tổ chức hoạt động giao lưu, nói chuyện giữa các điển hình tiên tiến với đoàn viên thanh niên, từ đó thắp sáng ước mơ, xây dựng hoài bão lớn cho thanh niên, phấn đấu để ngày càng phát triển nhiều các điển hình tiên tiến, các tập thể vững mạnh. Tiếp tục phát triển, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thsố 03/CT-TW, chỉ thị số 05-CT/TW, chỉ thị số 42- CT/TW; đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, thi đua khen thưởng, sơ kết, tổng kết; kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thi đua phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Sở Giáo dục và đào tạo

Thực hiện các chỉ tiêu tại Chương trình phối hp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2020 theo Chương trình số 642/CTr-BGDDT-TWĐTN ngày 01/9/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng anh, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ; phân luồng, định hướng nghề nghiệp; khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện tốt góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội.

 

 

Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu tại kế hoạch Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” theo Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm cho khoảng 10.000 lượt thanh niên; tư vấn về chính sách pháp luật lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ định hướng nghnghiệp cho 5.500 lượt thanh niên; đào tạo, giáo dục nghnghiệp cho khoảng 3.100 thanh niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Thực hiện chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ

Thường xuyên

5

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép các mục tiêu, giải pháp, chỉ tiêu của chiến lược phát triển thanh niên tỉnh vào chiến lược phát triển văn hóa, chiến lược phát triển thể dục, thể thao; chiến lược phát triển gia đình Việt Nam để quy hoạch mạng lưới các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu niên, xây dựng Kế hoạch phát triển thanh niên của ngành.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố tăng cường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho đối tượng thanh niên. Huy động các nguồn lực đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao ở cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa và du lịch nhằm ngăn chặn văn hóa độc hại đi với thanh niên. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử, con người tỉnh Đắk Nông.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Sở Y tế

Tchức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn; tiếp tục thực hiện các mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên; giáo dục sức khỏe sinh sản và kiến thức tiền hôn nhân cho thanh niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Xây dựng kỹ năng sng, kiến thức v bình đng giới, sức khỏe sinh sản cho thanh niên, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tỉnh đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi sản xuất, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chính sách thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh (trong đó chú trọng đến những dự án lập nghiệp, phát triển mô hình sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thanh niên trên địa bàn tỉnh...); đồng thời lồng ghép bố trí vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách Trung ương, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho các công trình dự án.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Thực hiện Đề án Chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020 và chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

9

Sở Tài chính

Bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án đề án về phát triển thanh niên; hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sdụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

10

Sở Khoa học và Công nghệ

Hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công ngh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp với các tổ chức của thanh niên phát triển rộng rãi phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên; động viên, định hướng tạo điều kiện cho thanh niên phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học; công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cu khoa học và các hoạt động khác cho thanh niên nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trẻ và thanh niên đi đầu trong việc xây dựng hệ thống quản lý, chất lượng, thương hiệu hàng hóa và dịch vụ.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, giáo dục kiến thức về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; phổ biến kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi cho thanh niên nông thôn, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia lao động sản xuất, lập thân, lập nghiệp tại nông thôn; lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia từng bước Phát trin nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, phát hiện và xử lý kịp thi các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp quy hoạch đất để xây dựng các trung tâm huấn huyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại cho thanh thiếu niên, các nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên, góp phần định hướng lối sống lành mạnh, ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Hưởng ứng tốt ngày Môi trường thế giới, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công trình, phần việc liên quan, phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

13

Văn phòng UBND tỉnh

Đẩy mạnh công tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới góp phần xây dựng, bồi dưỡng lớp thanh niên tự tin, bản lĩnh, xung kích trong hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giao lưu với thanh niên quốc tế.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện để Tỉnh đoàn, các tổ chức thanh niên do Tỉnh đoàn làm nòng cốt tham gia các hoạt động quốc tế, các hoạt động giao lưu, gặp gỡ với các tổ chức thanh niên khu vực và thế giới. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để xuất khẩu lao động, khuyến khích động viên thanh niên, học sinh học thêm ngoại ngữ để nâng cao năng lực giao lưu quốc tế.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

14

Sở Tư pháp

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh niên lao động tự do và tư vấn pháp luật cho thanh niên khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm trang bị kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập, công việc của thanh thiếu niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Nâng cao năng lực của người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật: phấn đấu đạt 70% số người được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thanh niên, học sinh các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

15

Ban Dân tộc tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền cho thanh niên dân tộc thiểu số lập thân lập nghiệp, cùng với việc thụ hưởng các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới; định canh định cư; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tham mưu công tác quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh như: hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ lãi suất; chính sách về nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt; định canh định cư; các chương trình, chính sách tín dụng; v.v... đối với thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Chú trọng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình chính sách dân tộc có đối tượng thụ hưởng là thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu sgiai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

16

Công an tỉnh

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tui thanh thiếu niên. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lực lượng thanh niên xung kích trong các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia phòng chống tội phạm và phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm, tội phạm trong thanh, thiếu niên. Hướng dẫn tổ chức mô hình câu lạc bộ thanh niên, đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

17

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đối với thanh niên xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở xã, phường, thị trấn.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm đi với thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

18

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tính

Duy trì tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, số lượng bài viết về thanh niên và công tác thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống, các mô hình kinh tế thí điểm cần được nhân rộng để triển khai; phi hợp với các ngành thường xuyên cung cấp cho thanh niên các thông tin về lao động việc làm, các kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản...và những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để thanh niên học tập và noi theo.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống, các mô hình kinh tế thí điểm cần được nhân rộng và triển khai. Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết về thanh niên, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

19

UBND các huyện, thành phố

Tập trung rà soát, hoàn thành dứt điểm việc giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

Quy hoạch và dành quỹ đất để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao và sân chơi cho thanh niên.

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2012-2020
(Kèm theo Kế hoạch s: 111/KH-UBND ngày 06/03/2020 của UBND tỉnh Đk Nông)

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QLNN VỀ THANH NIÊN

1. Khái quát chung về thanh niên tại địa phương, đơn vị.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến

4. Kết quả triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

a) Việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp.

b) Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ.

c) Tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện.

5. Kết quả triển khai thực hiện theo Quyết định 1744/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Nông giai đoạn II (2016-2020): Đnghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo có số liệu cụ thể, từng chỉ tiêu đạt được (tỷ lệ %), phân tích rõ kết quả từng nhiệm vụ được giao so với Kế hoạch năm và Kế hoạch giai đoạn của đơn vị.

a) Việc triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược.

b) Bố trí nhân lực, kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

c) Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

d) Nâng cao trình độ văn hóa ngoại ngữ và tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho học sinh, thanh niên.

đ) Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

e) Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.

f) Nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, kỹ năng cho thanh niên.

g) Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình của thanh niên và vị thành niên; phòng, chống HIV/AIDS.

h) Công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên và công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

k) Công tác hỗ trợ thanh niên sau cai nghiện, sau cải tạo được vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống.

l) Hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên; bồi dưỡng nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại.

6. Việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên qua các năm (Tỉnh đoàn phi hợp báo cáo thêm nội dung này).

7. Kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 và việc thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến giai đoạn 1965-1975 theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 (UBND các huyện, thành phố báo cáo thêm nội dung này).

Trong đó, báo cáo cần nêu rõ số lượng hồ sơ đã tổng hợp, số hồ sơ đã trình lên Sở và được giải quyết (theo từng loại chế độ), số hồ sơ chưa trình và nguyên nhân (số liệu báo cáo tính đến thời điểm hiện tại).

8. Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của 06 Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyn về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi; công tác quy hoạch, bố trí sử dụng các đội viên đến hết thời gian tham gia Đ án (UBND huyện Đắk Glong báo cáo thêm nội dung này).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được.

2. Những tồn tại, hạn chế.

3. Nguyên nhân.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Với Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành ở Trung ương; UBND tinh trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trong thời gian tới.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 111/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 06/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Lao động, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 111/QĐ-UBND

47

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445561