• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật viên chức


 

Quyết định 1117/QĐ-UBND-HC năm 2014 về Danh mục trường đại học ưu tiên đào tạo trình độ sau đại học đối với công, viên chức tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1117/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ƯU TIÊN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các trường đại học ưu tiên đào tạo trình độ sau đại học đối với công chức, viên chức tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Các Trường Đại học thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm: Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế - Luật;

2. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

3. Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh;

4. Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh;

5. Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

6. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

7. Trường Đại học Thể dục thể thao Trung ương II thành phố Hồ Chí Minh;

8. Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh;

9. Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh);

10. Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

11. Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh;

12. Học viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (đối với các lớp bồi dưỡng chính trị cho hệ thống Đảng);

13. Học viện Hành chính (đối với các lớp Quản lý nhà nước);

14. Trường Đại học Cần Thơ;

15. Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thái

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1117/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 07/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1117/QĐ-UBND-HC

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258422