• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1132/QĐ-BNN-KH năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1132/QĐ-BNN-KH
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 29/4/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ tướng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH và ĐT, Tổng cục TK;
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- Công đoàn Ngành NN&PTNT;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 29/4/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1132/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa và tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị với nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Mục tiêu

- Xây dựng các nhiệm vụ, hành động cụ thể để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.

- Tăng cường năng lực cho hệ thống thông tin thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trở thành kênh thông tin chính thức, quan trọng làm cơ sở để đánh giá, phân tích tình hình của Ngành, phục vụ kịp thời, chính xác, hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ và phục vụ các đối tượng sử dụng thông tin khác.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành, chương trình điều tra thống kê hàng năm và dài hạn

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành, chương trình điều tra thống kê hàng năm và dài hạn

- Bổ sung và hoàn thiện quy định về quản lý điều tra thống kê trong quy định về điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Hoàn thiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, làm cơ sở cho đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện Chiến lược.

c) Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý về công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn bản pháp lý và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp với yêu cầu của ngành, hệ thống chỉ tiêu quốc gia và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho Bộ, ngành.

- Ban hành danh mục các chương trình điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở để lập kế hoạch thực hiện hàng năm.

- Ban hành các quy định về quản lý và thực hiện công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Tăng cường công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và số liệu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê và các văn bản pháp luật có liên quan. Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng trong cung cấp và phổ biến thông tin thống kê.

- Triển khai thực hiện đồng bộ chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ trong việc cung cấp, phổ biến và chia sẻ thông tin thống kê nhằm tạo ra hệ thống thông tin thống kê đồng bộ, thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

đ) Thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê

- Thực hiện tốt Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ, Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng áp dụng đối với các Bộ quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo, công bố kết quả các chương trình điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê

- Mở rộng việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác ngành: Nâng cấp phần mềm báo cáo thống kê trực tuyến hiện đang áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có thể áp dụng cho các đơn vị thuộc Sở và cấp huyện….

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm quản lý, khai thác và sử dụng tốt kết quả của các cuộc điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g) Xây dựng và củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thực hiện đổi mới tổ chức công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ sở từng bước hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Hoàn thiện tổ chức, biên chế của hệ thống thống kê Bộ, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đáp ứng với yêu cầu mới. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung tâm Tin học và Thống kê và các đơn vị làm công tác thống kê ngành theo Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thống kê của Bộ, ngành.

h) Phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê, tin học

- Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức làm công tác thống kê đảm bảo phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành và đáp ứng tình hình thực tế về công tác thống kê.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức thống kê, tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho công tác, viên chức làm công tác thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác thống kê theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác thống kê của Bộ.

i) Đảm bảo tài chính cho công tác thống kê

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh phí cho công tác thống kê hàng năm của Bộ.

- Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, các nguồn tài trợ trong và ngoài nước cho các chương trình, dự án nâng cao năng lực thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Tổ chức thực hiện

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Thực hiện báo cáo thống kê theo phân công trong Chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gửi báo cáo về Trung tâm Tin học và Thống kê đúng thời gian quy định để tổng hợp, báo cáo Tổng cục Thống kê.

- Kịp thời trao đổi thông tin, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Kế hoạch về Bộ (Vụ Kế hoạch, Trung tâm Tin học và Thống kê) để phối hợp giải quyết.

- Vụ Kế hoạch có trách nhiệm:

+ Thẩm định, trình Bộ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phù hợp với Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Tham mưu, tổng hợp trình Bộ trưởng ban hành Danh mục dự án điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT, đưa vào kế hoạch hàng năm để thu thập thông tin, số liệu các chỉ tiêu thống kê không thu thập được qua báo cáo thống kê hành chính.

+ Phối hợp với Vụ Tài chính làm việc với Bộ Tài chính để phân bổ kinh phí cho các dự án điều tra thống kê đã được Bộ trưởng phê duyệt thực hiện trong năm kế hoạch.

- Vụ Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm:

+ Thẩm định, trình Bộ phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Triển khai áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức làm công tác thống kê theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê, tin học của Bộ.

- Vụ Tài chính có trách nhiệm:

+ Bố trí kinh phí cho công tác thống kê theo kế hoạch hàng năm của Bộ.

+ Phối hợp với Vụ Kế hoạch xây dựng và phân bố kinh phí cho các dự án điều tra thống kê hàng năm.

+ Duyệt dự toán kinh phí và quyết toán các dự án điều tra thống kê do Bộ (các Vụ) thực hiện.

- Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm:

Huy động các nguồn tài trợ, hỗ trợ thực hiện Đề án đổi mới tổ chức công tác thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Tin học và Thống kê có trách nhiệm:

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch.

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát hệ thống chỉ tiêu và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện hành, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Vụ Kế hoạch trình Bộ phê duyệt.

+ Nghiên cứu, đề xuất phương pháp thu thập thông tin, số liệu từng chỉ tiêu thống kê; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất danh mục các cuộc điều tra thống kê, gửi Vụ Kế hoạch để nghiên cứu, tổng hợp đưa vào kế hoạch điều tra cơ bản hàng năm trình Bộ phê duyệt.

+ Hướng dẫn các đơn vị thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành và Chế độ báo cáo thống kê của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Tổ chức thực hiện chương trình điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Quản lý và phổ biến số liệu thống kê ngành theo quy định.

b) Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Trên cơ sở Kế hoạch này và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cùng cấp về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng chính phủ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng chế độ thống kê quy định./.

(Phụ lục Danh mục các nhiệm vụ kèm theo)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 29/4/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ BỘ, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1132/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I.

Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý về công tác thống kê ngành NN và PTNT

 

 

 

1.1

Rà soát ban hành hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê, Vụ Kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ, Các Sở NN và PTNT

Hàng năm

1.2

Trình Bộ ban hành danh mục các chương trình điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ Kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

1.3

Trình Bộ ngành ban hành quy định về quản lý, thực hiện điều tra thống kê ngành

Vụ Kế hoạch

Tổng cục Thống kê

Hàng năm

II.

Công tác phổ biến thông tin thống kê

 

 

 

2.1

Triển khai chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước theo Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

TT Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch, Pháp chế

Hàng năm

III.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê

 

 

 

3.1

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với các Bộ, ngành quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-TTg ngày 17/02/2014

TT Tin học và Thống kê, Vụ Kế hoạch

Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở NN và PTNT

Hàng năm

3.2

Thực hiện các chương trình điều tra thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ

 

Hàng năm

3.3

Rà soát, đề xuất điều chỉnh hệ thống chỉ tiêu và các chế độ báo cáo thống kê ngành

TT Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch

Hàng năm

3.4

Rà soát, đề xuất danh mục các cuộc điều tra thống kê

TT Tin học và Thống kê

Vụ Kế hoạch; các Tổng cục, Cục

Hàng năm

3.5

Triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

TT Tin học và Thống kê

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Thống kê

Năm 2014

3.6

Đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị

TT Tin học và Thống kê

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Định kỳ

IV

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác thống kê

 

 

 

4.1

Mở rộng ứng dụng CNTT trong báo cáo thống kê ngành

TT Tin học và Thống kê

Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ; các Sở NN và PTNT

Hàng năm

4.2

Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê ngành

TT Tin học và Thống kê

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Hàng năm

V

Củng cố tổ chức thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

5.1

Trình Bộ phê duyệt Đề án Đổi mới tổ chức công tác thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch; TT Tin học và Thống kê; Bộ Nội vụ

Quý IV năm 2014

VI

Phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê, tin học

 

 

 

6.1

Đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, chế độ ưu đãi đối với công chức, viên chức làm công tác thống kê

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch; TT Tin học và Thống kê; Bộ Nội vụ

Năm 2014

6.2

Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác thống kê

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch; TT Tin học và Thống kê; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm

VII

Tài chính cho công tác thống kê

 

 

 

7.1

Tổng hợp và trình Bộ kinh phí cho công tác thống kê hàng năm của Bộ

Vụ Tài chính

Vụ Kế hoạch; TT Tin học và Thống kê; Bộ Tài chính

Hàng năm

7.2

Xây dựng phương án, bố trí kinh phí cho các dự án điều tra thống kê ngành

Vụ Kế hoạch

Vụ Tài chính

Hàng năm

7.3

Huy động nguồn tài trợ, hỗ trợ thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức công tác thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

Vụ Hợp tác quốc tế

Vụ Kế hoạch; TT Tin học và Thống kê; Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1132/QĐ-BNN-KH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1132/QĐ-BNN-KH

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233200