• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1132/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án Phát sóng quảng bá kênh Chương trình truyền hình Đồng Tháp trên vệ tinh Vinasat-2 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 1132/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT SÓNG QUẢNG BÁ KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐỒNG THÁP TRÊN VỆ TINH VINASAT-2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ; Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp tại Tờ trình số 159/TTr-PTTH ngày 22 tháng 8 năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát sóng quảng bá kênh Chương trình truyền hình Đồng Tháp (THĐT) trên vệ tinh Vinasat - 2 với các nội dung sau:

1. Tên Đề án: Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Đồng Tháp (THĐT) trên vệ tinh Vinasat-2.

2. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

3. Đơn vị lập Đề án: Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

4. Mục tiêu đề án: Đưa tín hiệu kênh Truyền hình Đồng Tháp (THĐT) lên vệ tinh Vinasat - 2 để phủ sóng toàn bộ địa bàn tỉnh Đồng Tháp và mở rộng diện phủ sóng của Đài trên phạm vi cả nước và quốc tế với chất lượng cao. Cung cấp thông tin kinh tế - văn hóa - xã hội, quảng bá hình ảnh góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

5. Vệ tinh phát sóng: Vinasat-2.

6. Đơn vị hợp tác truyền dẫn phát sóng lên vệ tinh: Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (HTV-TMS).

7. Quy mô: Thuê hệ thống đường truyền cáp quang để truyền dẫn tín hiệu kênh Truyền hình Đồng Tháp đến Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, thuê thiết bị kỹ thuật để truyền dẫn tín hiệu kênh Chương trình truyền hình Đồng Tháp lên vệ tinh Vinasat, thuê băng tần vệ tinh Vinasat - 2.

8. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hàng năm hoảng 2,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Nhà nước đặt hàng hàng năm và nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

9. Hình thức quản lý Đề án: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp hợp tác với Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (HTV-TMS) quản lý điều hành Đề án.

10. Thời gian thực hiện: 5 năm (từ năm 2016 đến 2020).

Điều 2. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TTTT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, BM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1132/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 06/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1132/QĐ-UBND.HC

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329947