• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quyết định 315/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Quyết định 1186/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1186/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-UBND , NGÀY 04/02/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH LONG VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN QUÁ ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 1956/QĐ-TTg , ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020";

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH , ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND , ngày 22/10/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 2434/QĐ-UBND , ngày 05/11/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-UBND , ngày 18/7/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-UBND , ngày 04/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 663/TTr-SLĐTBXH, ngày 09/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Điều 2, Quyết định số 315/QĐ-UBND , ngày 04/02/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh như sau:

“Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động được bố trí trong dự toán ngân sách thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.”

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1186/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Thanh
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1186/QĐ-UBND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
213596