• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2019 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 1190/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1190/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ca Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2593/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II (ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập), ngày kết thúc năm học, ngày thi chọn học sinh giỏi, ngày xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày xét công nhận tốt nghiệp THCS, ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học (Đính kèm Phụ lục).

2. Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

3. Nghỉ Tết và các ngày nghỉ lễ khác:

- Ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với học sinh các cấp học mầm non, cấp học tiểu học, cấp học THCS (GDTX THCS) và cấp học THPT (GDTX THPT) tối đa là 02 tuần lễ.

- Cc ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghbù theo quy định.

- Thời gian nghỉ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên và nhân viên là người dân tộc thiểu số được nghỉ 01 (một) ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Điều 2. y quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định về:

1. Kế hoạch thời gian năm học áp dụng cụ thể cho từng cấp học.

2. Ngày thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa (cấp THCS, THPT), thi nghề ở giáo dục phổ thông cấp tỉnh và các cuộc thi, hội thi khác theo quy định.

3. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; chịu trách nhiệm báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo về những quyết định của y ban nhân dân tỉnh liên quan đến kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

4. Nghỉ Tết Nguyên đán của cán bộ quản lý và giáo viên 07 (bảy) ngày.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 (hai) tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.Tnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: TC, NV, KHĐT;
- Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn;
- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH;
- Công báo; Cổng TTĐT tnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH;
- Lưu: VT, NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày bắt đầu năm học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Mầm non

19/8/2019

26/8/2019

05/9/2019

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

16/5/2020

Trước ngày 31/5/2020

 

Tiểu học

19/8/2019

26/8/2019

05/9/2019

Có 18 tuần thực học.

Có 17 tuần thực học, 02 tuần nghTết Nguyên đán.

16/5/2020

Trước ngày 31/5/2020

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 24/5/2020.

THCS

12/8/2019

19/8/2019

05/9/2019

C19 tuần thực học.

18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

- Riêng khối lớp 9 trước ngày 17/5/2020

- Các khối lớp còn lại ngày 23/5/2020

Trước ngày 31/5/2020

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 24/5/2020.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

THPT

12/8/2019

19/8/2019

05/9/2019

Có 19 tuần thực học.

Có 18 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

- Riêng khối lớp 12 trước ngày 17/5/2020

- Các khối lớp còn lại ngày 23/5/2020

Trước ngày 31/5/2020

- Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ);

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 trước ngày 31/7/2020.

GDTX (THCS và THPT)

26/8/2019

03/9/2019

5/9/2019

Có 16 tuần thực học.

Có 16 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

09/5/2020

Trước ngày 31/5/2020

 

THỜI GIAN THỰC HỌC NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch y ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

Từ ngày đến ngày

MN và TH

THCS và THPT

GDTX (THCS, THPT)

 

Từ ngày đến ngày

MN và TH

THCS và THPT

GDTX (THCS, THPT)

Học kỳ I

 

Học kỳ II

19/08/2019 - 24/08/2019

/

1

/

 

06/01/2020 - 11/01/2020

1

1

1

26/08 - 31/08

1

2

/

 

13/01 - 18/01

2

2

2

02/09 - 07/09

2

3

1

 

20/01 - 25/01

Nghỉ Tết Nguyên đn

09/09 - 14/09

3

4

2

 

27/01 - 01/02

Nghỉ Tết Nguyên đn

16/09 - 21/09

4

5

3

 

03/02 - 08/02

3

3

3

23/09 - 28/09

5

6

4

 

10/02 - 15/02

4

4

4

30/09 - 05/10

6

7

5

 

17/02 - 22/02

5

5

5

07/10 - 12/10

7

8

6

 

24/02 - 29/02

6

6

6

14/10 - 19/10

8

9

7

 

02/03 - 07/03

7

7

7

21/10 - 26/10

9

10

8

 

09/03 - 14/03

8

8

8

28/10 - 02/11

10

11

9

 

16/03 - 21/03

9

9

9

04/11 - 09/11

11

12

10

 

23/03 - 28/03

10

10

10

11/11 - 16/11

12

13

11

 

30/03 - 04/04

11

11

11

18/11 - 23/11

13

14

12

 

06/04 - 11/04

12

12

12

25/11 - 30/11

14

15

13

 

13/04 - 18/04

13

13

13

02/12 - 07/12

15

16

14

 

20/04 - 25/04

14

14

14

09/12 - 14/12

16

17

15

 

27/04 - 02/05

15

15

15

16/12 - 21/12

17

18

16

 

04/05 - 09/05

16

16

16

23/12 - 28/12

18

19

/

 

11/05 - 16/05

17

17

/

30/12/2019-04/01/2020

Sơ kết học kỳ I

 

18/05 - 23/05

/

18

/

25/05 - 30/05

Tổng kết năm học

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 1190/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh, như sau:

1. Ngày kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

2. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/7/2020.

3. Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 20/6/2020.

4. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020.

5. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 vào các ngày 3-5/7/2020.

6. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 trước ngày 15/8/2020.

7. Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2020, thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia (theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ);

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2020
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1190/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 25/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1190/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427026