• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thương mại điện tử


 

Quyết định 1201/QĐ-UBND về Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2020

Tải về Quyết định 1201/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1201/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 874/TTr-SCT ngày 06 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chương trình được ban hành tại Điều 1 Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả kịp thời báo cáo, đề xuất gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định.

2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, giải quyết kinh phí cho Sở Công Thương và các đơn vị liên quan để thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2020 tỉnh Đồng Nai nêu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục TMĐT&KTS - Bộ Công Thương;
- Sở Tư Pháp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

1. Nội dung phát triển thương mại điện tử

a) Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử (sau đây viết tắt là TMĐT).

b) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về TMĐT.

c) Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực TMĐT.

d) Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMĐT.

đ) Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT.

e) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển TMĐT.

đ) Hợp tác quốc tế về TMĐT.

2. Đối tượng được hỗ trợ

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh và cá nhân có hoạt động ứng dụng hoặc hỗ trợ hoạt động ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng TMĐT

a) Nội dung: Xây dựng mới dự án Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Đồng Nai.

c) Đơn vị phối hợp: Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương; sở, ngành, địa phương, Hiệp hội, Hội ngành nghề và đơn vị có liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về TMĐT

a) Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên các hệ thống thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh, các website, bản tin chuyên ngành.

b) Đơn vị chủ trì:

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên các hệ thống thông tin đại chúng.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì nội dung tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các nội dung thông tin về TMĐT trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

c) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, UBND cấp huyện, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh cấp huyện, các Hiệp hội, Hội và các đơn vị có liên quan.

3. Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực TMĐT

a) Tập huấn: TMĐT trong bối cảnh nền kinh tế số và thực thi pháp luật trong TMĐT (01 lớp)

- Đối tượng tham gia: cán bộ quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ tri: Sở Công Thương Đồng Nai.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm phát triển TMĐT - Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương; Viện Tin học doanh nghiệp - VCCI; Giảng viên của các Trường đại học.

b) Tập huấn: Xây dựng thương hiệu và xu hướng bán hàng của doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 (01 lớp)

- Đối tượng tham gia; doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội, hội ngành hàng và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Đồng Nai.

- Đơn vị phối hợp: Cục TMĐT và Kinh tế s- Bộ Công Thương, Hiệp hội TMĐT Việt Nam khu vực phía Nam, Viện Tin học doanh nghiệp - VCCI, Chuyên gia về công nghệ thông tin của Google và Hiệp hội TMĐT Việt Nam.

c) Tập huấn: Xây dựng, chăm sóc website và kinh doanh online (02 lớp)

- Đối tượng tham gia: doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Đồng Nai.

- Đơn vị phối hợp: Công ty IM Group, Chuyên gia về công nghệ thông tin của Google và Hiệp hội TMĐT Việt Nam,...

4. Phát triển các sản phẩm, giải pháp TMĐT

a) Hội thảo TMĐT - giải pháp tạo bứt phá cho doanh nghiệp, hợp tác xã

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Hiệp hội TMĐT Việt Nam khu vực phía Nam; Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; tổ chức Hiệp hội, Hội ngành nghề và thương nhân.

b) Hỗ trợ xây dựng website, chi phí duy trì tên miền, chi phí thuê bao hosting cho các đơn vị tiêu biểu, hỗ trợ tập huấn cho các đơn vị những bước cơ bản về hoạt động quản lý website.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; thương nhân và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

c) Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa trên các sàn TMĐT được cấp phép hoạt động hiệu quả trên lãnh thổ Việt Nam.

- Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Bưu điện Việt Nam, Công ty Amazon, Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành, địa phương, hiệp hội, đơn vị liên quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

5. Tư vấn xây dựng kế hoạch ứng dụng TMĐT

a) Nội dung: Tổ chức khảo sát ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khảo sát, tổng hợp cơ sở dữ liệu, nắm bắt thông tin đa chiều về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng chiến lược phát triển TMĐT theo địa phương và lĩnh vực kinh doanh; Đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện chiến lược đồng bộ, hiệu quả giúp nâng cao hiệu quả công tác phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh.

b) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

c) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; Hiệp hội, Hội ngành nghề, thương nhân và cá nhân có liên quan.

6. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển TMĐT

a) Nội dung: Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động phát triển TMĐT do Bộ, ngành trung ương tổ chức.

b) Đơn vị chủ trì: Cục TMĐT và Kính tế số - Bộ Công Thương, các Bộ, ngành Trung ương

c) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị liên quan.

7. Hợp tác quốc tế về TMĐT

a) Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh đưa hàng hóa lên các sàn TMĐT quốc tế uy tín (Alibaba, Amazon,...) và xuất khẩu đi toàn cầu.

b) Đơn vị chủ trì: Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương

c) Đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ, KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Mức hỗ trợ, thủ tục tham gia chương trình để được hỗ trợ, lập dự toán, thanh toán được thực hiện theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển Thương mại Điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kinh phí thuộc nguồn phát triển TMĐT hỗ trợ cho những hoạt động đã được ghi trong chương trình được duyệt và thanh quyết toán theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Tài chính.

3. Đơn vị phối hợp như các sở, ban, ngành, hiệp hội và đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ đơn vị chủ trì về công tác chuyên môn, giới thiệu học viên trong các chương trình tập huấn, hội thảo, cử cán bộ tham gia, cung cấp thông tin, đưa thông tin đầy đủ để đơn vị chủ trì thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan Báo Đồng Nai, Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ đưa tin, đảm bảo yêu cầu nội dung và nhiệm vụ chính trị của ngành và của tỉnh.

4. Kế hoạch kinh phí hỗ trợ của chương trình được xây dựng trên cơ sở tiết kiệm, không lập kế hoạch chi cho các hoạt động mà trong thực tế có thể sử dụng các nguồn thu khác để tự cân đối./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1201/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 16/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1201/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445500