• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chương trình 135


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 1210/QĐ-UBND giao bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 1210/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1210/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 1365/QĐ-BTC ngày 11/6/2013 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 138/TTr-STC ngày 25/7/2013 về việc phân bổ kinh phí bổ sung dự toán Chương trình MTQG về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 theo biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1210/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Hoàng Ngọc Đường
Ngày ban hành: 02/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1210/QĐ-UBND

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206874