• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1226/QĐ-UBND về kế hoạch tài chính, lao động năm 2014 của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

Tải về Quyết định 1226/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1226/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG NĂM 2014 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tại Tờ trình số 10/TTr-QĐTPT ngày 28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tài chính và kế hoạch lao động năm 2014 của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng như sau:

1. Kế hoạch tài chính:

- Tổng doanh thu: 33.278 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 13.349 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 19.929 triệu đồng.

- Phải nộp ngân sách theo chế độ quy định.

2. Kế hoạch lao động:

Lao động định biên năm 2014: 24 người.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính và kế hoạch lao động nêu tại điều 1.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1226/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 30/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1226/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233347