• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Tổ chức về hợp tác khoa học công nghệ - môi trường giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2018

Tải về Quyết định 1237/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN NỘI DUNG VỀ HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG GIỮA BỘ CHQS TỈNH VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC, GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09/6/2000;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 29/2011/TT-BQT ngày 18/3/2011 của Bộ Quốc phòng ban hành Điều lệnh công tác bảo vệ môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Công văn số 686/BCH-LS ngày 21/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức về hợp tác khoa học công nghệ - môi trường giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2018, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Phi Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó trưởng ban Thường trực;

3. Ông Trần Văn Vân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó ban;

4. Ông Bùi Quang Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó ban;

5. Ông Huỳnh Văn Nước, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó CHT - TMT Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Châu, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Song Đoàn, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên.

Điều 2. Thành lập Ban Nội dung về hợp tác khoa học công nghệ - môi trường giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2013 - 2018, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Trần Minh Quân, Phó CHT Quân sự Bộ CHQS tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Châu, PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ - Phó ban;

3. Ông Nguyễn Song Đoàn, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó ban;

4. Ông Nguyễn Ngọc Lai, Trưởng phòng QLKH Sở KHCN - Ủy viên;

5. Ông Võ Văn Dinh, Chi cục trưởng Chi cục BVMT Sở TNMT - Ủy viên;

6. Ông Đặng Ngọc Điển, Trưởng ban KHQS Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Trần Hữu Thanh, Trợ ký KHQS Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên kiêm Thư ký.

Điều 3.

1. Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng quy chế làm việc, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, nội dung hợp tác; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả của các Đề tài, kế hoạch hợp tác khoa học công nghệ - môi trường hàng năm và cả giai đoạn 2013 - 2018. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện hợp tác khoa học công nghệ - môi trường của các cơ quan, đơn vị có liên quan; báo cáo kết quả và đề xuất những giải pháp tiếp theo trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

2. Ban Nội dung có nhiệm vụ xây dựng các Đề tài, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hợp tác khoa học công nghệ - môi trường; chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tham mưu giúp Ban Tổ chức chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

3. Ban Tổ chức, Ban Nội dung hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; định kỳ (6 tháng, 1 năm) báo cáo sơ kết, tổng kết trình UBND tỉnh và báo cáo kết quả cho cấp trên theo quy định. Khi có thay đổi, bổ sung thành viên Ban Tổ chức, Ban Nội dung do cơ quan Thường trực (Bộ CHQS tỉnh) đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh QK7;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP, Phòng Nước-NgV, KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1237/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1237/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207355