• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Tổ chức hoạt động và quản lý hội


 

Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh sách cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động chính của hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 124/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 124/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông báo số 298-TB/TU ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy tại buổi làm việc với các hội quần chúng tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 18/TTr-SNV ngày 06 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động chính của hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre (kèm theo danh sách).

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, các cơ quan, đơn vị (theo danh sách tại Điều 1) thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội; đồng thời, chủ động phối hợp vi các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định các nhiệm vụ nhà nước giao, tạo điều kiện để hội hoạt động có hiệu quả, khuyến khích các hoạt động của hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo điều kiện, khả năng của từng hội và quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước và các hội có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực hoạt động chính của hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 


Nơi nhận
:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- MTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban: TC, DV, TG Tỉnh ủy;
- Chánh, PCVP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng: KGVX, KT, TCĐT, NC, TH, Ng/vụ;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
(Kèm theo Quyết định số: 124/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Cấp tỉnh

Số TT

Tên cơ quan quản lý nhà nước

Tên hội

Tổ chức

1

Sở Nội vụ

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị

Chính trị - xã hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Xã hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Xã hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Xã hội

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba

Xã hội

Hội Liên hiệp Thanh niên

Xã hội

2

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em

Xã hội - từ thiện

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi

Xã hội - từ thiện

Hội Người mù

Xã hội

Hội Chiến sĩ Việt Nam bị địch bắt tù đày

Xã hội

Ban đại diện Hội Người cao tuổi

Xã hội

Hội Cựu thanh niên xung phong

Xã hội

3

Sở Y tế

Hội Chữ thập đ

Xã hội - từ thiện

Hội Đông y

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Điều dưỡng

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Châm cứu

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Y - Dược học

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Kế hoạch hóa gia đình

Xã hội - nghề nghiệp

4

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiu

Chính trị - xã hội - nghề nghiệp

Hội Sinh vật cảnh

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Di sản Văn hóa

Xã hội - nghề nghiệp

Hiệp Hội Du lịch

Xã hội - nghề nghiệp

Liên đoàn Vovinam

Xã hội - nghề nghiệp

Liên đoàn Karatedo

Xã hội - nghề nghiệp

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền

Xã hội - nghề nghiệp

Liên đoàn Bóng đá

Xã hội - nghề nghiệp

Liên đoàn quần vợt

Xã hội - nghề nghiệp

Liên Đoàn cầu lông

Xã hội - nghề nghiệp

CLB Cán bộ hưu trí

Xã hội

Câu lạc bộ Võ thuật

Xã hội - nghề nghiệp

5

Sở Giáo dục và

Hội Khuyến học

Xã hội

Đào tạo

Hội Cựu giáo chức

Xã hội - nghề nghiệp

6

Sở Tư pháp

Hội Luật gia tỉnh

Chính trị - xã hội - nghề nghiệp

Hội Công chng viên

Xã hội - nghề nghiệp

Đoàn Luật sư

Xã hội - nghề nghiệp

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Liên minh Hợp tác xã

Kinh tế - xã hội

Hội Nữ doanh nhân

Xã hội - nghề nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Doanh nghiệp trẻ

Xã hội - nghề nghiệp

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hội Thủy sản

Kinh tế - xã hội - nghề nghiệp

Hội Làm vườn

Xã hội - nghề nghiệp

Hiệp hội Bưởi da xanh

Xã hội - nghề nghiệp

Hiệp hội Doanh nghiệp SX&KD sản phẩm hữu cơ

Xã hội - nghề nghiệp

CLB Nông dân

Xã hội - nghề nghiệp

9

Sở Công thương

Hiệp hội Dừa

Xã hội - nghề nghiệp

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xã hội

10

Sở Khoa học và Công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

Chính trị xã hội

11

Sở Giao thông vận tải

Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường

Kinh tế - xã hội - nghề nghiệp

12

Sở Xây dựng

Hội Kiến trúc sư

Xã hội - nghề nghiệp

13

Sở Thông tin và Truyn thông

Hội Nhà báo

Chính trị - xã hội - nghề nghiệp

II. Cấp huyện: UBND huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các hội hoạt động trong phạm vi huyện, thành ph và xã, phường, thị trấn./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 124/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 16/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 124/QĐ-UBND

72

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437277