• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1245/QĐ-UBND năm 2014 Quy định mức chi hỗ trợ theo Quyết định 33/2013/QĐ-TTg do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải về Quyết định 1245/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2013/QĐ-TTG NGÀY 04/6/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015;

Xét đề nghị của liên ngành: Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 850/LN:BDT-STC-SKH&ĐT ngày 20/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ du canh du cư với mức hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ (khi được tổ chức về điểm định canh định cư) để thực hiện các nội dung sau:

- Hỗ trợ làm nhà ở.

- Hỗ trợ nước sinh hoạt.

- Hỗ trợ phát triển sản xuất.

- Hỗ trợ mua lương thực cho hộ dân tính từ khi về ở tại điểm tổ chức định canh định cư mới.

2. Hỗ trợ di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi định canh định cư: Các chủ đầu tư xác định mức kinh phí hỗ trợ quãng đường thực tế và mức giá phổ biến của loại phương tiện thông thường tại địa phương để chi trả.

Về phương thức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo lập Kế hoạch tổ chức di chuyển dân, không giao trực tiếp cho hộ tự di chuyển. Trường hợp các hộ dân cam kết tự di chuyển thì sẽ chi trả kinh phí khi các hộ đã di chuyển đến điểm định canh định cư theo quy định.

3. Các nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-UBDT-BTC ngày 27/12/2013 của liên Bộ: Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc quy định một số định mức hỗ trợ theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ủy ban Dân tộc (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX4, KTN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1245/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Lê Thị Kim Đơn
Ngày ban hành: 27/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1245/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278619