• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1249/QĐ-UBND.HC năm 2012 về Bảng chấm điểm thi đua, khen thưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1249/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CẤP HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban Vận động Trung ương cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 43/TTr-SVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng chấm điểm thi đua, khen thưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Nội vụ và các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Tỉnh tổ chức và hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. Định kỳ hàng năm đề xuất Ban Chỉ đạo Tỉnh bổ sung, điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp với tình hình thực tế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn xây đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/VX. VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TDĐKXDĐSVH” CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo QĐ số: 1249/QĐ-UBND.HC, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

A. Mục đích, yêu cầu:

Thông qua bảng chấm điểm thi đua khen thưởng của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện, thị, thành phố, để đánh giá cụ thể cuối năm cho từng huyện, thị, thành về triển khai, thực hiện công tác Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhằm động viên, khích lệ tinh thần và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác phong trào Xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng phong trào theo Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 6/2/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó để có cơ sở đánh, giá những ưu điểm, khuyết điểm của từng huyện, thị, thành và đồng thời xác định nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa cho những năm tiếp theo.

B. Phạm vi đối tượng điều chỉnh:

Biểu này áp dụng cho việc chấm điểm thi đua hàng năm, 5 năm, 10 năm của Ban Chỉ đạo Tỉnh đối với Ban Chỉ đạo cấp huyện.

C. Tiêu chí chm điểm: 150 điểm

TT

Ni dung

Điểm chun

Điểm tự chm

Ghi chú

I. Công tác ch đo điều hành

40

 

 

01

Ban hành văn bản chỉ đạo

20

 

 

 

Tham mưu Ủy ban, cấp Ủy ban hành chương trình, kế hoạch, Quyết định, Nghị quyết Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo...

- Cấp Ủy có: Chương trình, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, chuyên đề

 

 

 

 


05

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện có

- Kế hoạch hàng năm, 05 năm, 10 năm

- Kế hoạch chuyên đề

- Quyết định thành lập BCĐ, quy chế làm việc (khi cần)

- Quyết định công nhận khóm, ấp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, chợ văn minh

- Quyết định khen thưởng hàng năm, 5 năm, 10 năm.

05

 

 

 

Kế hoạch tập huấn, hội nghị, hội thảo, kiểm tra, giám sát

05

 

 

 

Hướng dẫn bình xét gia đình văn hóa, chấm điểm khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị văn hóa, kế hoạch ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

05

 

 

 

(Đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nếu thiếu 01 loại văn bản trừ 01đ)

 

 

 

02

T chức hi nghị

20

 

 

 

Tổ chức họp thường kỳ của Ban chỉ đạo (theo quy chế), có biên bản, nội dung công việc giải quyết

05

 

 

 

Tập huấn cán bộ (Cấp huyện và xã)

- Xây dựng kế hoạch

- Tổ chức tập huấn đến tổ Dân phòng khuyến học

10

 

 

 

Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết 5 năm, 10 năm (có kế hoạch, báo cáo kế quả thực hiện)

- Cấp huyện.

- Cấp xã.

05

 

 

 

Tổ chức hội Nghị chuyên đề (Có kế hoạch, báo cáo kết quả)

 

 

 

 

(Đúng theo chỉ đạo của tỉnh và yêu cầu của địa phương)

Điểm thưng không quá 10% so vi điểm chm

II. Các hot đng cụ thể

110

 

 

01

Củng c, kin tn h thng Ban Ch đạo, Ban Vn đng, các t, đi dân phòng dân ph khuyến hc đầy đthành phần (Đánh giá hoạt đng mnh, khá, trung bình, yếu).

a/ Ban Chỉ đạo cấp huyện (Quyết định thành lập, quy chế làm việc).

b/ Ban Chỉ đạo cấp xã (Quyết định thành lập, quy chế làm việc).

c/ Ban Vận động khóm, ấp (Quyết định thành lập, quy chế làm việc).

d/ Các tổ, đội dân phòng dân phố khuyến học duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ (Biên bản, sổ ghi biên bản cuộc họp).

10

 

 

02


02


02


04

 

 

02

Công tác phi hợp tuyên truyền

- Vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tuyên truyền các Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh thể hiện qua kế hoạch hoạt động tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên:

+ Nếu đạt 80% trở lên;

+ Nếu đạt 70% đến dưới 80%;

+ Nếu đạt 60% đến dưới 70%;

+ Nếu đạt 50% đến dưới 60%;

- Nếu đạt dưới 50% thì không chấm điểm.

- Vai trò của các thiết chế văn hóa thông tin về tuyên truyền các Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Chỉ thị Ủy ban nhân dân tỉnh và Các văn bản Chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thể hiện qua kế hoạch hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin.

+ Nếu đạt 80% trở lên;

+ Nếu đạt 70% đến dưới 80%;

+ Nếu đạt 60% đến dưới 70%;

+ Nếu đạt 50% đến dưới 60%;

- Nếu đạt dưới 50% thì không chấm điểm.

10

 

 

 


06

05

04

03

 

 

 

 04

03

02

01

 

 

03

Công tác kim tra, đánh giá kho t thực trng tình hình kinh tế, chính tr, văn a xã hi

- Có biên bn kiểm tra cấp huyện

- Có biên bn kiểm tra cấp xã

- Có biên bn kiểm tra đơn v khóm, ấp

10


03

03

04

 

 

04

Công tác phúc tra khóm, p, xã phường đt chun n hóa

- Phúc tra khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục (Thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của tỉnh, nếu không đúng 01 biểu mẫu nào thì trừ 01đ).

- Phúc tra xã, phường đạt chuẩn văn hóa (Thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của tỉnh, nếu không đúng 01 biểu mẫu nào thì trừ 01đ).

30


15

 

 

15

 

 

05

Công tác lưu trữ hồ sơ

 

 

 

Phòng Văn hóa Thông tin (Thường trực BCĐ)

- Văn bản chỉ đạo của cấp trên, cấp mình quản lý

- Báo cáo, kế hoạch cấp mình quản lý, cấp xã báo cáo về

- Hồ sơ đăng ký, công nhận, khen thưởng xã văn hóa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nếu đầy đủ 05 điểm, không có mục nào thì trừ mục đó)

- Văn bản chỉ đạo cấp trên, cấp mình quản lý

- Hồ sơ đăng ký, công nhận, khen thưởng ấp văn hóa.

06

02

02


02

05


02

03

 

 

Phòng Kinh tế hạ tầng: Hồ sơ chợ văn minh

04

 

 

Liên đoàn Lao động: Hồ sơ đăng ký, Công nhận, chứng nhận, khen thưởng: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (nếu thiếu nội dung nào sẽ trừ điểm nội dung đó)

05

 

 

06

Công tác qun lý và s dụng kinh phí đúng quy đnh

- Cấp huyện, xã, ấp (đúng quy định)

- Xã hội hóa từ vận động nhà tài trợ (là nội dung điểm thưởng: Mức tối thiểu: Cấp huyện vận động 20 triệu, cấp xã 10 triệu)

10


10

 

 

07

Thi đua khen thưởng

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng hàng năm, 5 năm, 10 năm (đúng thao Luật Thi đua khen thưởng)

- Hiệu quả sử dụng kinh phí được khen thưởng đối với khóm, ấp, xã, phường, thị trấn văn hóa vào các công trình phúc lợi xã hội (Theo Quyết định 08, của Ủy ban nhân dân tỉnh)

20

05


15

 

 

Tng cộng điểm chấm

150

 

 

Có điểm thưởng ti đa 10%/điểm chấm

 

 

 

 

 

 

D. Tổ chc thc hiện:

Hàng năm Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra để chấm điểm thi đua với thành phần như sau:

1. Sở Văn hóa, Ththao và Du lch:

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung liên quan kiểm tra, giám sát hàng năm. Tổng hợp nội dung của các ngành liên quan, hoàn chỉnh biên bản.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát.

- Kiểm tra sổ sách về gia đình văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa (theo đúng quy trình đã quy định)

- Sau đợt giám sát tổng hợp danh sách thành tích trình nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị khen thưởng.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh:

- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát cuối năm.

- Soạn thảo nội dung giám sát liên quan đến việc xây dựng khóm, ấp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, 10 năm liên tục, gởi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp hoàn chỉnh mẫu biên bản kiểm tra.

- Kiểm tra sổ sách quản lý về khóm, ấp văn hóa (theo đúng quy trình đã quy định).

3. Liên đoàn Lao đng Tỉnh:

- Tham gia đoàn giám sát cuối năm. Kiểm tra sổ sách quản lý về cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (theo đúng quy trình đã quy định).

- Soạn thảo nội dung giám sát liên quan đến việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, gởi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp hoàn chỉnh mẫu biên bản.

4. Sở Công thương:

- Tham gia đoàn giám sát cuối năm. Kiểm tra sổ sách quản lý về Chợ Văn minh (theo đúng quy trình đã quy định).

- Soạn thảo nội dung giám sát liên quan đến việc xây dựng Chợ Văn minh, gởi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp hoàn chỉnh mẫu biên bản.

5. Sở Tài Chính:

- Tham gia đoàn giám sát cuối năm. Kiểm tra sổ sách thu chi các mục kinh phí đúng theo quy định của tài chính hiện hành.

- Bố trí và quản lý kinh phí theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương thực hiện.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham gia đoàn giám sát cuối năm. Kiểm tra việc sử dụng nguồn khen khen thưởng cho ấp, xã đạt chuẩn văn hóa 05 năm, 10 năm liên tục để thực hiện hạng mục đầu tư, giải ngân, thi công đạt tiến độ đối với các công trình phúc lợi xã hội của địa phương.

Căn cứ kết quả số điểm đạt được chọn ra những đơn vị dẫn đầu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1249/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 28/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1249/QĐ-UBND.HC

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235346