• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1253/QĐ-UBND năm 2016 về tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021)

Tải về Quyết định 1253/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG KHÓA 14 (NHIỆM KỲ 2011-2016)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Khóa 14 (nhiệm kỳ 2011-2016) ban hành kèm theo Quyết định số 2160/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Nghị quyết định số 125/NQ-HĐND ngày 29/6/2016 của Hội đng nhân dân thành phố Khóa 15 về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp tục thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Khóa 14 ban hành kèm theo Quyết định số 2160/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 cho đến khi Ủy ban nhân thành phố ban hành Quy chế làm việc mới của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Khóa 15 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
-
VPCP;
- TTTU; TT HĐNĐ TP;
- UBMT TQ VN TP; các Ban Đảng, đoàn thể;
- TAND TP, VKS TP;
- Như Điều 3;
- VPTU, VP ĐĐBQH HP
, VP HĐND TP;
- Cổng TTĐT TP;

- Các Phòng CVUB;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1253/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 04/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1253/QĐ-UBND

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316884