• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2018 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017-2018 do tỉnh Bình Định ban hành

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1260/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2017 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính tại Tờ trình số 645/TTr-CT-STC ngày 11/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước: 5.700 đồng/kg.

2. Các huyện Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát (trừ các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Hiệp): 5.100 đồng/kg.

3. Các huyện Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn (trừ xã Hoài Sơn) và các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Hiệp huyện Phù Cát: 4.800 đồng/kg.

4. Huyện An Lão và xã Hoài Sơn huyện Hoài Nhơn: 4.200 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017 - 2018 theo giá thóc quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1260/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1260/QĐ-UBND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381954