• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 127/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh vào Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 127/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH VÀO SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Vương quc Nauy và Chính ph Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về “Hợp tác và phát triển đối với Dự án cải cách hành chính tnh Ninh Bình giai đoạn II” do Chính phủ Vương quc Nauy tài trợ, ký kết ngày 19/6/2006;

Thực hiện Thông báo số 1088-TB/TU ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc sáp nhập Ban Quản lý Dự án ci cách hành chính tỉnh Ninh Bình vào Sở Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh vào Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình kề từ ngày 01/3/2014.

Trụ slàm việc: Tại trụ sở Sở Nội vụ (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

Điều 2. Giao Giám đốc SNội vụ tiếp tục tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh; tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ đang thực hiện, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản ca Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Giao Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn Ban Quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện việc bàn giao và tiếp nhn tài chính, tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S: Nội vụ, Tài chính, Bảo him xã hội tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. /

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 5;
- Thường trực Tnh ủy
-
Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các S, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7, VP9.
DN/04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 127/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Bùi Văn Thắng
Ngày ban hành: 03/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 127/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225792