• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Quyết định 1280/QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 1280/QĐ-UBND.HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-UBND .HC

Đồng Tháp, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU THỰC HIỆN GÓI THẦU LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ CAO LÃNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 92/UBND-KTN ngày 02/02/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chủ trương thuê tư vấn nước ngoài lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND-HC ngày 15/09/2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2210/SKH-ĐT/TĐ ngày 24 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh, với nội dung như sau:

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

(triệu đồng)

01

Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

Sở Xây dựng

20,959

02

Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch

96,742

03

Chi phí quản lý quy hoạch xây dựng

UBND thành phố Cao Lãnh

88,685

04

Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng

40,385

05

Chi phí công bố quy hoạch

66,635

Tổng cộng giá trị thực hiện: 313,406 triệu đồng

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn:

01

Gói thầu số 01: Chi phí lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh

403,455

Vốn sự nghiệp kinh tế năm 2016-2017

Chỉ định thầu quốc tế

 

Quý IV năm 2016

Trọn gói

1,5 tháng

02

Gói thầu số 02: Chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh

7.774,105

- nt -

Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Quý I năm 2017

Trọn gói

11 tháng

03

Gói thầu số 03: Chi phí thực hiện cắm mốc quy hoạch chung thành phố Cao Lãnh

200,000

- nt -

Chỉ định thầu trong nước

 

Quý IV năm 2017

Trọn gói

02 tháng

Tổng cộng giá trị thực hiện: 8.377,560 triệu đồng

3. Tổng giá trị: (1) + (2) = 8.690,966 triệu đồng.

4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu:

- Giá trị gói thầu trên chỉ là ước tính, Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu (theo Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP).

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13/02/2012, Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16/04/2013 và Công văn số 538/UBND-KTN ngày 03/09/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

- Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch đã duyệt; trường hợp vượt tổng dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng dự toán phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh là chủ đầu tư lập điều chỉnh quy hoạch có trách nhiệm tổ chức đấu thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT + NC/KTN.nbht

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1280/QĐ-UBND.HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Hùng
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1280/QĐ-UBND.HC

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330254