• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Quyết định 1280/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Thông báo số 14/TB-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phân công nhiệm vụ công tác của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ trong các lĩnh vực do mình phụ trách tại Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Thông báo số 14/TB-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh được ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng.

Điều 2. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được ủy quyền ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực mình phụ trách có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Lãnh đạo, Chuyên viên VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1280/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 11/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1280/QĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237097