• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1289/QĐ-UBND-HC năm 2016 về công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trong năm 2015 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 1289/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 146/TTr-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2016 về việc công nhận 34 xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 34 xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với địa phương hướng dẫn các đơn vị thường xuyên duy trì tốt các chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu. KGVX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA Y TẾ XÃ NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 1289/QĐ-UBND-HC, ngày 04 tháng 11 năm 2016)

Huyện, thị xã, thành phố

STT

Xã, phường

Thành phố Cao Lãnh

1

Phường Mỹ Phú

2

Xã Mỹ Trà

3

Phường Hòa Thuận

4

Phường 3

Huyện Cao Lãnh

5

Xã Phong Mỹ

6

Xã Tân Hội Trung

7

Xã Phương Thịnh

Huyện Tam Nông

8

Xã Phú Thành A

9

Xã Tân Công Sính

10

Thị trấn Tràm chim

Huyện Thanh Bình

11

Xã Tân Long

12

Xã Tân Huề

13

Thị trấn Thanh Bình

14

Xã An Phong

15

Xã Phú Lợi

16

Xã Bình Tấn

Huyện Hồng Ngự

17

Xã Thường Lạc

18

Xã Thường Thới Hậu B

19

Xã Phú Thuận B

20

Xã Long Khánh B

Thị xã Hồng Ngự

21

Phường An Thạnh

Huyện Tân Hồng

22

Xã An Phước

23

Xã Tân Thành A

24

Xã Thông Bình

Huyện Châu Thành

25

Thị trấn Cái Tàu Hạ

26

Xã An Nhơn

27

Xã Tân Bình

28

Xã Tân Phú Trung

29

Xã Phú Long

30

Xã Hòa Tân

31

Xã Phú Hựu

32

Xã An Hiệp

33

Xã An Khánh

34

Xã An Phú Thuận

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1289/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1289/QĐ-UBND-HC

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330258