• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND sửa đổi một số Quy định kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tải về Quyết định 13/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2016/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 7 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 137/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Nghị quyết số 142/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định “Một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Quy định), như

sau:

1. Sửa đổi khoản 6 Điều 6 Quy định, như sau:

”6. Dự toán nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê, khảo sát nhằm thu thập số liệu phục vụ nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 1.1, khoản 1, Điều 8 Quy định, như sau:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Hội đồng cấp tỉnh

Hội đồng cấp cơ sở

1.1

Chi Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

a

Chi họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN

 

Chủ tịch hội đồng

Hội đồng

800.000

500.000

 

Phó Chủ tịch hội đồng, thành viên hội đồng

 

650.000

400.000

 

Thư ký hành chính

 

250.000

150.000

 

Đại biểu được mời tham dự

 

150.000

100.000

b

Chi nhận xét đánh giá

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng

01 phiếu nhận xét, đánh giá

250.000

150.000

 

Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện

400.000

250.000

3. Sửa đổi, bổ sung mục 1.4, khoản 1, Điều 8 Quy định, như sau:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Hội đồng cấp tỉnh

Hội đồng cấp cơ sở

1.4

Chi thẩm định nội dung, tài chính và sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN

 

Tổ trưởng tổ thẩm định

Nhiệm vụ

550.000

300.000

 

Thành viên tổ thẩm định

Nhiệm vụ

400.000

200.000

 

Thư ký hành chính

Nhiệm vụ

250.000

150.000

 

Đại biểu được mời tham dự

Nhiệm vụ

150.000

80.000

4. Sửa đổi Điều 11 Quy định, như sau:

“Điều 11. Thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

1. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ kết quả thẩm định dự toán kinh phí của Tổ thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở.

Điều 2. Bãi bỏ mục 1.2, khoản 1, Điều 8 Quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP I, II;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, KTN.Ng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 29/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 13/2018/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383582