• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/-UBND

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH HỖ TR ĐÀO TO, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2012/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA Y BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua chính sách htrợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ đào tạo và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng được hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực

1. Đối tượng được hỗ trợ đào tạo:

a) Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Sóc Trăng được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ và chuyên khoa II.

b) Điều kiện được hỗ trợ đào tạo: Có quyết định cử đi đào tạo của cấp có thẩm quyền và có cam kết sau khi đào tạo sẽ tiếp tục phục vụ tại tỉnh Sóc Trăng thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo theo sự điều động, phân công của ngành y tế.

2. Đối tượng được hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực:

a) Người có học vị tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II thuộc các chuyên khoa tỉnh cần thu hút do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hằng năm.

b) Điều kiện được hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực:

Có độ tuổi không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ; có cam kết công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ngành y tế của tỉnh từ 05 năm trở lên kể từ khi nhận kinh phí hỗ trợ; đối với những người ngoài biên chế công chức, viên chức nhà nước thuộc diện được hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực phải thực hiện việc xét tuyển theo quy định của pháp luật và được nhận hỗ trợ một lần sau khi có quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức; Đối với những người thuộc đối tượng hỗ trợ kinh phí thu hút là công chức, viên chức ngoài tỉnh thì được nhận kinh phí hỗ trợ một lần sau khi nhận nhiệm vụ theo quyết định điều động, tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Hỗ trợ chi phí đào tạo

1. Hỗ trợ đóng học phí và chi phí đào tạo khác

Hỗ trợ đóng học phí và chi phí đào tạo khác theo quy định tại Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của BTài chính và Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hi đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

2. Hỗ trợ sau khi tốt nghiệp (không áp dụng cho đối tượng học ngành quản lý y tế)

Được hưởng hỗ trợ một lần sau khi có Bằng tốt nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời), với mức: 50.000.000 đồng/người/khóa học.

3. Đn bù chi phí đào tạo và kinh phí hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

a) Đn bù học phí và chi phí đào tạo khác

Cá nhân nhận hỗ trợ đào tạo thuộc diện phải đền bù chi phí đào tạo theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ thì thực hiện đền bù chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.

b) Đn bù kinh phí hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

Cá nhân nhận hỗ trợ kinh phí sau khi tốt nghiệp không thực hiện đúng cam kết phải đền bù gấp 1,5 lần kinh phí hỗ trợ.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Hỗ trợ kinh phí thu hút nguồn nhân lực

1. Mức hỗ trợ:

Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 200.000.000 đồng/người.

2. Đền bù kinh phí hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực

Cá nhân vi phạm cam kết phải đền bù gấp 1,5 lần kinh phí hỗ trợ.”

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Các đối tượng không được điều chỉnh tại Quyết định này đã được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND và được hưởng hỗ trợ học phí và chi phí đào tạo khác theo quy định thì tiếp tục được hỗ trợ đến khi tốt nghiệp đúng thời hạn. Đối với các cá nhân học chậm tiến độ, thời gian học trong tiến độ do ngân sách tỉnh chi trả, thời gian học chậm tiến độ do cá nhân tự chi trả.

Các cá nhân được hỗ trợ chi phí đào tạo và kinh phí thu hút nguồn nhân lực quy định tại Điều này nếu không thực hiện đúng cam kết hoặc thuộc trường hp phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì phải thực hiện đền bù chi phí đào tạo và kinh phí thu hút nguồn nhân lực theo quy định tại quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020.

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: NV, TC, TP;
- TT.TU, TT.HĐND t
nh;
- CT, Các PCT UBND t
nh;
- Công báo t
nh;
- Hộp thư điện tử: s
otp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT
. (5h)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Ngô Hùng
Ngày ban hành: 04/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445232