• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


Văn bản pháp luật về Giá tiêu thụ nước sạch

 

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Tải về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MIỄN, GIẢM GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm định quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 253/TTr-STC ngày 27/4/2020 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 70/BC-STP ngày 27/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nam Định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Đối với hộ nghèo:

a) Trường hợp khối lượng nước sạch sinh hoạt sử dụng trong tháng dưới 5m3/hộ/tháng: Miễn tiền sử dụng nước sạch.

b) Trường hợp khối lượng nước sạch sinh hoạt sử dụng trong tháng từ 5m3/hộ/tháng trở lên: Được miễn trừ 4m3/hộ/tháng.

2. Đối với hộ cận nghèo:

a) Trường hợp khối lượng nước sạch sinh hoạt sử dụng trong tháng dưới 4m3/hộ/tháng: Miễn tiền sử dụng nước sạch.

b) Trường hợp khối lượng nước sạch sinh hoạt sử dụng trong tháng từ 4m3/hộ/tháng trở lên: Được miễn trừ 3m3/hộ/tháng.

3. Đối với cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh 180 khung thường trực, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định – xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản): Miễn 100% tiền sử dụng nước sạch.

4. Hình thức miễn, giảm: Giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn sử dụng nước.

5. Thời gian miễn, giảm: Theo hóa đơn sử dụng nước tháng 5,6,7/2020. Sau ngày 31/7/2020, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt đúng đối tượng, đúng mức theo quy định.

2. Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định có trách nhiệm bố trí nguồn vốn để thực hiện miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt và được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các đơn vị cung cấp nước sạch khác trên địa bàn tỉnh Nam Định thực hiện miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này và được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2020.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định, các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ngô Gia Tự

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Ngô Gia Tự
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446305