• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 1300/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Hội đồng tư vấn chuyên ngành thẩm định dự án xin hỗ trợ kinh phí từ Quỹ APIF trong khuôn khổ dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn”

Tải về Quyết định 1300/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1300/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN XIN HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ QUỸ APIF TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN 3PAD

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/3/2003;

Căn cứ Quyết định số: 2251/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” do Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp tài trợ;

Căn cứ Quyết định số: 471/QĐ-BCĐ ngày 08/4/2013 của Ban chỉ đạo dự án 3PAD về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thực hiện dự án 3PAD;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số: 37/TTr-SKHCN ngày 13/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các Hội đồng tư vấn chuyên ngành thẩm định các dự án xin hỗ trợ kinh phí từ Quỹ APIF trong khuôn khổ dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” (viết tắt là 3PAD) như sau:

I. Hội đồng tư vấn chuyên ngành thẩm định các dự án đối với giống cây trồng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Đỗ Tuấn Khiêm, Tiến sĩ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Đặng Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Trần Khắc Thi, Giáo sư, tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau quả - Ủy viên phản biện 1;

4. Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể - Ủy viên phản biện 2;

5. Ông Hoàng Văn Giáp, Giám đốc Ban Quản lý dự án 3PAD - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

7. Ông Tạ Uy Phong, Trưởng phòng Ngoại Vụ - Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

8. Ông Bùi Nguyên Quỳnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 3PAD - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Tấp, Trưởng Phòng QLKHCN-Sở KH&CN - Ủy viên kiêm Thư ký hội đồng.

II. Hội đồng tư vấn chuyên ngành thẩm định dự án đối với giống vật nuôi gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hoàng Văn Giáp, Giám đốc Ban quản lý dự án 3PAD - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Ngô Thành Vinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ Sơn Tây - Ủy viên phản biện 1;

4. Ông Trần Văn Phùng, Phó Giáo sư, tiến sĩ, Viện trưởng Viện Khoa học và Sự sống - Đại học Thái Nguyên - Ủy viên phản biện 2;

5. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

6. Ông Bùi Nguyên Quỳnh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 3PAD - Ủy viên;

7. Bà Vi Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm - Ủy viên;

8. Ông Tạ Uy Phong, Trưởng phòng Ngoại Vụ - Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Vinh, Chuyên viên Phòng QLKHCN-Sở KH và CN - Ủy viên kiêm Thư ký hội đồng.

Điều 2. Hội đồng tư vấn có trách nhiệm thẩm định các dự án theo quy định của Quỹ APIF và các quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tư vấn, thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

- Kinh phí thực hiện của Hội đồng: Được trích từ nguồn của Dự án 3PAD theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án 3PAD, các ông, bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1300/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 15/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1300/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206893