• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đào tạo nguồn nhân lực

 

Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1347/2004/QĐ-BKH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Võ Hồng Phúc
Ngày ban hành: 24/11/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/12/2004   Số công báo: Số 3
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/11/2004, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008. Cụ thể,

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008.

Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 – 2008 (sau đây được gọi tắt là Chương trình) là chương trình mục tiêu của Nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tổ chức, thực hiện và quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Chương trình trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các Sở Kế hoạch và đầu tư, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các học viên theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này và lập dự toán kinh phí cho Chương trình bao gồm cả phần kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ và phần kinh phí từ ngân sách địa phương.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch được giao thông qua việc ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo quy trình quy định tại Chương III của Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo bồi dưỡng.

- Lấy ý kiến đánh giá của các học viên, thường xuyên rút kinh nghiệm để các khóa đào tạo bồi dưỡng tiếp theo đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao.

Từ khóa: Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
52602