• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 1347/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1347/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Công điện số: 1106/CĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số: 1649/TTr-SYT ngày 30 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 1347/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang có những diễn biến phức tạp, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 80.555 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong, trong đó gần 70.000 trường hợp phải nhập viện điều trị.

Tại tỉnh Bắc Kạn, từ đầu tháng 6 đến nay đã phát hiện 22 ca mắc sốt xuất huyết được chẩn đoán và điều trị, các ca bệnh đều có tiền sử dịch tễ đi từ vùng có dịch bệnh về mới mắc bệnh. Qua điều tra dịch tễ chưa phát hiện véc tơ truyền bệnh (muỗi aedes) nhưng nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh rất lớn.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất huyết, khống chế kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết, không để dịch lớn xảy ra.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% ca bệnh sốt xuất huyết được giám sát, điều tra, xử lý và báo cáo kịp thời theo quy định;

- 100% bệnh nhân sốt xuất huyết được chẩn đoán, điều trị hiệu quả. Không để xảy ra tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn;

- Các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương;

- Các xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách tự xử lý các dụng cụ chứa nước, ngủ màn tránh muỗi đốt để phòng tránh dịch bệnh sốt xuất huyết.

III. GIẢI PHÁP

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các tuyến, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết chủ động tại địa phương, đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn, huy động các Ban, Ngành, đoàn thể tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng.

Chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát phát hiện sớm ca bệnh mắc sốt xuất huyết, xử lý kịp thời nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc về công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

2. Công tác chuyên môn kỹ thuật

a) Giải pháp giảm tỷ lệ mắc

- Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch, kỹ năng tuyên truyền vận động người dân thực hiện vệ sinh môi trường phòng, chống sốt xuất huyết cho cán bộ y tế các tuyến.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ bệnh sốt xuất huyết đến tận thôn, tổ, hộ gia đình, nhất là các trường hợp đi về từ vùng có dịch, hướng dẫn họ cách theo dõi, phát hiện và khai báo với cơ sở y tế nếu có biểu hiện bệnh. Khi phát hiện ca nghi ngờ mắc bệnh phải tiến hành điều tra, xử lý dịch theo quy định của Bộ Y tế.

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch tại tuyến tỉnh để điều phối, cung cấp cho các đơn vị theo diễn biến cụ thể của từng địa bàn.

Củng cố đội cơ động phòng, chống dịch các tuyến, thường xuyên diễn tập, vận hành trang thiết bị, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có dịch xảy ra.

b) Giải pháp giảm tử vong

Trang bị đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị, phương tiện chẩn đoán, điều trị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.

Thực hiện chẩn đoán và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo ca bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.

3. Công tác truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn.

Tổ chức đợt cao điểm về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng, tập trung tại những địa bàn có nguy cơ cao, nơi sinh hoạt tập trung như trường học, ký túc xá học sinh, sinh viên, công trường lao động… Đặc biệt là tại các địa bàn đã có bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue dương tính. Vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, hủy các dụng cụ phế thải xung quanh nhà có đọng nước, diệt lăng quăng (bọ gậy) tại nơi ở, nơi làm việc, trường học và cộng đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chính trong tham mưu, triển khai và hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết đảm bảo có hiệu quả, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh và khu vực; thực hiện phân tích, dự báo và báo cáo kịp thời về diễn biến của dịch bệnh. Chủ động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các vấn đề cấp thiết trong phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện sớm ca bệnh sốt xuất huyết, triển khai các biện pháp xử lý kịp thời, đặc biệt các trường hợp từ vùng có dịch trở về địa phương, hướng dẫn họ cách theo dõi, phát hiện và khai báo với cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh.

Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện tốt công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về hướng dẫn giám sát, xử lý dịch và chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết; các kỹ năng truyền thông phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại cộng đồng: Tổ chức các đợt diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) ít nhất 01 lần/tuần, thu gom, hủy các vật dụng phế thải xung quanh nhà như chai lọ vỡ, ống bơ, vỏ dừa, lốp xe... có đọng nước, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến; thay nước, thau rửa chum, vại, bể chứa nước hàng tuần.

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo và đề xuất hỗ trợ khi cần thiết.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với ngành Y tế thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh sốt xuất huyết và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh; chú trọng đưa các tin, bài về kiến thức, thông điệp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị khi có dấu hiệu mắc bệnh.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Ngành Y tế tổ chức tập huấn về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ, nhân viên của Ngành.

Chỉ đạo các trường học chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trong trường học; hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) tại trường học và gia đình; báo cáo kịp thời khi có ca nghi mắc bệnh sốt xuất huyết cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý.

4. Sở Tài chính

Cân đối ngân sách địa phương, bố trí kinh phí đảm bảo đáp ứng cho công tác phòng, chống dịch bệnh chủ động của tỉnh. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cấp bổ sung kinh phí, kịp thời đáp ứng công tác chống dịch bệnh sốt xuất huyết đang xảy ra trên địa bàn.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các Sở, Ngành liên quan xây dựng các chuyên mục về phòng, chống sốt xuất huyết, tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Tổ chức tọa đàm, đưa tin, bài tuyên truyền về giáo dục sức khỏe, vệ sinh môi trường, thông tin về tình hình dịch bệnh kịp thời, chính xác để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

6. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Y tế và chính quyền địa phương các cấp tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hưởng ứng các chiến dịch vệ sinh môi trường và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động chống dịch.

Chỉ đạo các Phòng, Ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng (bọ gậy) và phòng, chống muỗi đốt, đặc biệt khu vực có nguy cơ cao, có bệnh nhân sốt xuất huyết.

Thành lập các Đoàn Kiểm tra liên ngành tiến hành đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn.

V. KINH PHÍ

1. Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Giao Sở Y tế đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1347/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 06/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1347/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366661