• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1361/QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường liên xã từ đường ĐT477B đến trung tâm xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1361/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN XÃ TỪ ĐƯỜNG ĐT477B ĐẾN TRUNG TÂM XÃ GIA TRUNG, HUYỆN GIA VIỄN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban ngày 19/7/2016;

Xét đề nghị của UBND huyện Gia Viễn tại Tờ trình số 213/TTr-UBND ngày 03/10/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo s 2146/BC-KHĐT ngày 26/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường liên xã từ đường ĐT477B đến trung tâm xã Gia Trung, huyện Gia Viễn do UBND huyện Gia Viễn làm chủ đầu tư dự án.

1. Mc tiêu đầu tư

- Tạo sự kết nối đồng bộ giữa các xã Gia Trung với Gia Vượng và kết nối với đường tỉnh lộ ĐT477B; tạo sự liên thông giữa các tuyến đường, thuận lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế của nhân dân trong vùng.

- Phục vụ công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

- Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Gia Viễn.

2. Quy mô đầu tư:

- Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã chiều dài 3.900m từ đường ĐT477B thuộc địa phận xã Gia Vượng, điểm cuối UBND xã Gia Trung, huyện Gia Viễn với quy mô dự kiến như sau:

+ Chiều rộng nền đường: Bn = 7,5m.

+ Chiều rộng mặt đường: Bm = 5,5m.

+ Chiều rộng lề đất: Blề đất= (2x1,0)m.

- Nối dài các cống hiện trạng phù hợp với quy mô cống và quy mô tuyến đường đầu tư xây dựng.

- Xây dựng hệ thống phòng hộ cọc tiêu, biển báo đồng bộ với các tuyến đường.

3. Nhóm d án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

5. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã Gia Trung, Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tnh Ninh Bình.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2017-2019).

7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ tối đa 50% tổng mức đầu tư;

- Ngân sách cấp huyện: 50% tổng mức đầu tư.

8. Tiến đthực hiện d án: Thực hiện theo tiến đbố trí vốn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Gia Viễn chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng tuyến đường liên xã từ đường ĐT477B đến trung tâm xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Gia Viễn thực hiện các bước tiếp theo của dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Công thương, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP4, 3.
Nt79.10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1361/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 19/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1361/QĐ-UBND

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328010