• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.477 đoạn từ Km10+129 đến Km10+774 (từ chợ Me đến ngã ba đường tránh phố Mới), thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1371/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.477 ĐOẠN TỪ KM10+129 ĐẾN KM10+774 (TỪ CHỢ ME ĐẾN NGÃ BA ĐƯỜNG TRÁNH PHỐ MỚI), THỊ TRẤN ME, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2336/TTr-KHĐT ngày 12/10/2016, kết quả thẩm định của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 2439/SGTVT-KCHT ngày 20/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.477 đoạn từ Km10+129 đến Km10+774 (từ chợ Me đến ngã ba đường tránh phố Mới), thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT.477 đoạn từ Km10+129 đến Km 10+774 (từ chợ Me đến ngã ba đường tránh phố Mới), thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần Golavina - Chi nhánh Ninh Bình.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường, đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan, phục vụ dân sinh, nhu cầu đi lại và sinh hoạt của nhân dân, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như của thị trấn Me.

5. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4054-2005;

- Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCXDVN 104 : 2007;

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211 - 06;

- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô TCVN 8859:2011 ;

- Kết cấu gạch đá - Thi công và nghiệm thu TCVN 4085-2011;

- Kết cấu bê tông cốt thép - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574: 2012 ;

- Kết cấu bê tông cốt thép - thi công và nghiệm thu TCVN 9115:2012 ;

- Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447-12;

- Đá dăm đen rải nóng - Thi công và nghiệm thu TCCS 6:2013/TCĐBVN;

- Hỗn hợp bê tông nhựa nóng - Thiết kế theo phương pháp MARSHALL TCVN 8820: 2011 ;

- Mặt đường BTN nóng - Thi công và nghiệm thu TCVN 8819: 2011 ;

- Điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT;

- Nền đường ô tô thi công - nghiệm thu TCVN 9436:2012 ;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

6. Quy mô công trình và giải pháp thiết kế chủ yếu

6.1. Quy mô công trình:

- Trên cơ sở nền, mặt đường hiện trạng tiến hành sửa chữa nền, mặt đường:

+ Bình đồ: Hướng tuyến bám theo hướng tuyến hiện tại.

+ Trắc dọc: Đường đỏ thiết kế cơ bản trên cơ sở bám theo mặt đường cũ đảm bảo dốc dọc, êm thuận và đủ điều kiện thoát nước phù hợp với điều kiện thủy văn.

+ Trắc ngang: Thiết kế nền, mặt đường đảm bảo chiều rộng nền đường Bnền=17m; trong đó: Chiều rộng mặt đường Bmặt=2x3,5=7m; chiều rộng lề đường Bl=2x0,25m; chiều rộng đan rãnh Bđan rãnh=2x0,25=0,5m; chiều rộng hè đường B=2x4,5m; độ dốc ngang mặt đường: im=2%; độ dốc ngang vỉa hè iva hè=1,5%.

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc: Tổng chiều dài 913,10m cụ thể như sau:

+ Đối với các đoạn tuyến Km 10+229 - Km 10+295,70; Km 10+659 - Km10+774 (phải tuyến) và Km10+252,13 - Km10+359,06 (trái tuyến): Rãnh thoát nước khẩu độ B=0,5m, chiều dài rãnh là 204,34m.

+ Đối với các đoạn Km10+295,70 - Km10+659 (phải tuyến); Km10+359,06 - Km10+659 (trái tuyến): Rãnh thoát nước khẩu độ B = 0,6m, chiều dài rãnh là 671,57m.

+ Đối với đoạn từ Km 10+659 - Km10+690,90 (trái tuyến): Rãnh thoát nước khẩu độ B = 0,8m, chiều dài rãnh là 37,19m.

- Xây dựng 01 cống hộp hình chữ nhật ngang đường ĐT.477 gồm 01 cống tại lý trình Km10+659, kích thước (0,75x0,75x1)m và 01 cống tại lý trình Km10+255,76; đúc sẵn theo định hình của bộ GTVT 86-04X.

- Xây dựng 01 cống hộp hình chữ nhật qua đường ĐT.477C kích thước (0,5x0,5x1)m, đúc sẵn theo định hình của bộ GTVT 86-04X.

6.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu.

6.2.1. Nền, mặt đường:

a) Kết cấu nền đường: Đối với phần mở rộng: Đào bỏ phn đất không thích hợp chiều dày 97cm, thay thế bằng lớp đá thải chọn lọc 50cm, đầm chặt K98.

b) Kết cấu mặt đường:

- Đối với phạm vi mặt đường cũ:

+ Xử lý cục bộ ổ gà: Đào bỏ mặt đường bị hư hỏng dày 7cm, hoàn trả bằng lớp đá dăm đen dày 7cm;

+ Tưới nhũ tương CRS-1 dính bám tiêu chuẩn 0,5 kg/m2, bù vênh bằng lớp đá dăm đen dày trung bình 3,0cm.

+ Sau đó tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,3 kg/m2, rải thảm tăng cường lớp BTNC 12,5 dày 5cm.

- Đối với phần mở rộng:

+ Lp cấp phối đá dăm loại II dày 25cm;

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15cm;

+ Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0 kg/m2;

+ Lớp đá dăm đen lớp dưới dày 7cm;

+ Tưới nhựa dính bám, tiêu chuẩn nhựa 0,3 kg/m2;

+ Lớp BTNC 12,5 dày 5cm.

6.2.2. Vỉa hè: Được lát bằng gạch Terrazzo dày 3,5 cm trên lớp đệm BTXM M100 dày 7cm.

- Thiết kế bó gáy với tổng chiều dài 142m bao gồm các đoạn Km10+129 - Km10+136,50; Km10+151,50 - Km10+224; Km10+761,31 - Km10+774 (phải tuyến) và Km10+129 - Km10+151,50; Km10+181,50 - Km10+193,31; Km10+736 - Km10+751,50 (trái tuyến); kết cấu bằng gạch xây vữa xi măng M75 trên lớp đệm vữa xi măng M100 dày 3cm.

- Kết cấu bo vỉa: Bằng BTCT M250 đá 1x2 đúc sẵn kích thước (30x25x100)cm trên lớp đệm vữa xi măng M100 dày 3cm.

6.2.3. Thiết kế hệ thống thoát nước:

a) Kết cấu rãnh thoát nước:

- Tường rãnh xây gạch vữa xi măng M75 dày 22cm; mặt trong rãnh trát vữa xi măng M100 dày 2cm; xà mũ bằng BTCT M200 đá 1x2; tấm đan bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 10cm (đối với rãnh khẩu độ 0,5m); dày 12cm (đối với rãnh khẩu độ 0,6m và 0,8m); móng rãnh bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 15cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

- Kết cấu hố ga, hố thu: Kích thước (80x80)cm; xây gạch vữa xi măng M75 dày 22cm; mặt trong rãnh trát vữa xi măng M100 dày 2cm; xà mũ bằng BTCT M200 đá 1x2; tấm đan bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 12cm; móng rãnh bằng BTXM M150 đá 2x4 dày 15cm trên lp đá dăm đệm dày 10cm.

- Cửa thu nước đặt lưới chắn rác kích thước (6x10)cm bằng BTCT M200 đá 1 x2 dày 4cm.

- Cống dẫn kích thước (60x12)cm bằng BTCT M200 đá 1x2, thân cống dày 10cm; đặt trên lớp bê tông xi măng M100 dày 4cm và lp ct đầm chặt dày 3cm.

- Đan rãnh: Bằng tấm BTCT M200 đá 1x2 đúc sẵn kích thước (0,25x0,5x0,06)m trên lớp vữa xi măng M100 dày 3cm.

- Cửa xả CX-T1 đặt tại lý trình Km 10+690,90 (trái tuyến) được đấu nối với hố ga hiện trạng dẫn nước thoát vào hệ thống kênh xây.

b) Hệ thống thoát nước ngang qua đường:

- Kết cấu cống hộp (0,75x0,75x1)m:

+ Thân cống bằng BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn, phía ngoài ống cống quét nhựa bitum chống thấm; móng cống bằng BTXM M150 đá 2x4 đổ tại chỗ dày 30cm, trên lớp đá dăm đệm 10cm.

+ Đắp hoàn trả mang cống bằng đất tận dụng, đầm chặt K95.

+ Bản giảm tải bố trí hai bên cống, mỗi phía gồm 9 tấm BTCT M200 đá 1x2 kích thước (100x99x20)cm trên lớp đá dăm đệm dày 25cm.

- Kết cấu cống hộp (0,5x0,5x1)m:

+ Thân cống bằng BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn, phía ngoài ống cống quét nhựa bitum chống thấm; móng cống bằng BTXM M150 đá 2x4 đổ tại chỗ dày 30cm, trên lớp đá dăm đệm 10cm.

+ Đắp hoàn trả mang cống bằng đất tận dụng, đầm chặt K95.

- Kè lát mái taluy đầu cống Me tại lý trình Km10+129: Bằng đá hộc xây vữa xi măng M100 dày 25cm, trên lớp đá dăm đệm 10cm. Chân khay đá hộc vữa xi măng M100 kích thước (50x70)cm trên lớp đá dăm 10cm. Phía dưới gia cố bằng cọc tre đường kính 6÷8cm, chiều dài L=2,5m, mật độ 25cọc/m2.

6.2.4. Vuốt nối nút giao, đường giao dân sinh bằng đá dăm đen đảm bảo êm thuận.

6.2.5. Hệ thống an toàn giao thông: Bố trí vạch sơn kẻ đường, cụm băng giảm tốc biển báo tại những vị trí cần thiết tuân theo quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Gia Viễn.

8. Nhóm dự án, loại, cấp công trình

- Dự án nhóm C.

- Công trình giao thông đường bộ, cấp IV.

9. Dự toán xây dựng công trình: 7.120.000.000 đồng

(Bảy tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 6.044.213.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 124.126.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 341.229.000 đồng

- Chi phí khác: 424.891.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 185.541.000 đồng

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016 - 2017).

11. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Ninh Bình, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 3.560.000.000 đồng.

- Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh: 3.560.000.000 đồng.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo Quyết định phê duyệt này và kết quả thẩm định tại Văn bản số 2439/SGTVT-KCHT ngày 20/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ được thi công khi dự án được bố trí vốn và đảm bảo theo đúng tiến độ cấp vốn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: Giám đốc Kho bc Nhà nước tỉnh: Chủ tch UBND huyện Gia Viễn và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch và cá
c PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP4
.
Nt88.10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1371/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1371/QĐ-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327968