• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 1375/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở mái đê phía sông đê tả sông Vạc, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 1375/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XỬ LÝ SẠT LỞ MÁI ĐÊ PHÍA SÔNG ĐÊ TẢ SÔNG VẠC, XÃ KHÁNH VÂN, HUYỆN YÊN KHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của UBND huyện Yên Khánh tại Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 07/10/2016 và kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1847/BC-KHĐT ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở mái đê phía sông đê tả sông Vạc, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh do UBND huyện Yên Khánh làm chủ đầu tư dự án.

1. Mục tiêu đầu tư:

- Đđảm bảo an toàn cho tuyến đê tả sông Vạc đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ đê trong mùa mưa bão. Nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tạo điều kiện n định, thuận lợi cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống cho nhân dân trong vùng.

2. Quy mô đầu tư:

- Đối với trung tâm vùng xói dài khoảng 120m tiến hành thả đá rối tạo mái đê, hệ số mái m=2,5, kết hp thả đá giữ chân taluy mới dày 50cm, rộng 3,5m. Phía trên từ Cos +0,00 trở lên đến Cos +0,50 xếp khan đá hộc dày trung bình 50cm tạo cơ đê rộng 3,5m. Phần từ Cos +0,50m lên đến Cos +2,00m xây lát mái đá hộc dày trung bình 30cm trên lớp đá dăm 2x4 đệm + đắp bù tạo mái m=2,0.

- Đối với đoạn ni tiếp thượng lưu, hạ lưu vùng xói chiều dài khoảng 240m (Thượng lưu 65m; Hạ lưu 175m) để tạo hướng thuận cho dòng chảy, tránh phát sinh nối tiếp đoạn xói thực hiện thả đá rối bảo vệ mái theo địa hình mái hiện có chiều dày trung bình 50cm. Phía trên từ Cos +0,00 trở lên đến Cos +0,50 xếp khan đá hộc dày trung bình 50cm tạo cơ đê rộng 3,5m. Phần từ Cos +0,50m lên đến Cos +2,00m xây lát mái đá hộc dày trung bình 30cm trên lớp đá dăm 2x4 đệm + đắp bù tạo mái m=2,0.

3. Lĩnh vực, nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình thủy lợi.

4. Địa điểm xây dựng: Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh.

5. Tổng mức đầu tư (Dự kiến): 3.510.000 đồng.

(Ba tỷ, năm trăm mười triệu đồng)

6. Nguồn vốn, cấu nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa cho công trình là 3.510 triệu đồng (trong trường hợp Chủ đầu tư điều chỉnh cắt giảm hạng mục, tổng mức đầu tư thì ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ bằng với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh).

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm (2016-2017)

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND huyện Yên Khánh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xử lý sạt lở mái đê phía sông đê tả sông Vạc, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan; trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các pháp luật có liên quan.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Yên Khánh thực hiện các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT, VP3,4
QĐ.bh88

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1375/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1375/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327971