• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


 

Quyết định 1393/QĐ-TTg năm 2013 đàm phán Hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển Châu Á cho Dự án "Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1393/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH VAY VỚI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) CHO DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 2 TẠI QUẢNG NAM, HÀ TĨNH VÀ ĐẮK LẮK"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 132/TTr-NHNN ngày 02 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép đàm phán Hiệp định vay và các văn bản liên quan của Dự án "Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk" giữa Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Thời gian đàm phán dự kiến từ ngày 19 - 21 tháng 8 năm 2013 tại trụ sở ADB, Malia, Philipin.

Điều 2. Thành lập Đoàn liên ngành để đàm phán với ADB về Hiệp định vay và ủy quyền cho đại diện của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn theo quy định.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất nội dung và hoàn tất các thủ tục để tiến hành đàm phán với ADB; báo cáo kết quả đàm phán lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG, TP, XD;
- Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
- UBND các tỉnh: Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1393/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1393/QĐ-TTg

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204259