• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ


Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2013/QĐ-UBND quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 16 tháng 04m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2013/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 309/TTr-STNMT ngày 11 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Lý do:

Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ không quy định thẩm quyền của UBND tỉnh trong việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ tại địa phương. Đồng thời trong Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ và các thông tư đã quy định đầy đủ, cụ thể nguyên tắc và quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Các hoạt động liên quan đến trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về hoạt động và đo đạc bản đồ thực hiện theo quy định của Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hưng dẫn thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lai Châu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; Cổng thông tin ĐTCP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Đo đạc và Bản đ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh Lai Châu;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lai Châu;
- Công báo tỉnh; Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu   Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

50

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381758