• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1404/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020

Tải về Quyết định 1404/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1404/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

Qua 05 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010 đã góp phần thực hiện có kết quả một số nội dung cơ bản mà Chương trình đã đề ra, đó là:

- Niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường. Phần lớn thanh niên thể hiện ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức vượt khó, phấn đấu vươn lên, tiếp cận nhanh các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hăng hái xung kích, tình nguyện đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Trình độ học vấn, nghề nghiệp được nâng cao hơn trước, tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp các cấp học ngày càng tăng. Nhiều thanh niên sau khi được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đã phát huy năng lực, sở trường thông qua thực tiễn hoạt động tại địa phương;

- Đa số thanh niên có ý thức chủ động tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện kinh tế gia đình hoặc tranh thủ thời gian nông nhàn để tìm kiếm việc làm thêm ở các đô thị, khu công nghiệp;

- Đời sống vật chất và tinh thần, sức khỏe và thể lực của thanh niên từng bước được cải thiện. Đa số thanh niên giữ gìn và phát huy tốt truyền thống văn hóa dân tộc; có ý thức đấu tranh xóa bỏ các tập tục lạc hậu, chịu khó học hỏi, tiếp thu kiến thức mới.

Tuy nhiên cũng còn những hạn chế, đó là:

- Một bộ phận thanh niên thiếu hoài bão, lý tưởng, thờ ơ với các hoạt động chính trị - xã hội, sống thực dụng, đua đòi, sùng ngoại, dễ bị lôi kéo sa vào các tệ nạn xã hội;

- Một bộ phận thanh niên chưa được tư vấn, định hướng theo nhu cầu xã hội nên còn lúng túng khi lựa chọn nghề nghiệp;

- Số lượng lớn thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn chưa được đào tạo cơ bản, trình độ chuyên môn còn thấp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động chưa cao; một bộ phận thanh niên trí thức được đào tạo cơ bản, có năng lực nhưng chưa được sử dụng phù hợp;

- Cơ sở vật chất phục vụ vui chơi, giải trí lành mạnh và phát triển thể lực cho thanh niên vẫn còn nhiều thiếu thốn. Thanh niên vùng cao, vùng sâu, vùng xa ít có điều kiện để tiếp cận với các hoạt động văn hóa, tinh thần, khoa học công nghệ;

- Tình trạng vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội trong thanh niên vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là chương trình phát triển thanh niên), cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Bình Thuận phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp về việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Mục tiêu 01: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho thanh niên. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Hàng năm đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, 06 bài học lý luận chính trị của Đoàn và các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Chỉ tiêu 02: Đến năm 2015 không có các cơ sở Đoàn xếp loại yếu kém;

- Chỉ tiêu 03: Hàng năm, có 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân thường xuyên được phổ biến, quán triệt nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên.

2. Mục tiêu 02: Giải quyết việc làm cho thanh niên. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Hàng năm, phấn đấu giải quyết việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên. Trong đó, tỷ lệ nữ thanh niên được giải quyết việc làm từ 45 - 50%; đưa từ 50 - 100 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Có 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về lại địa phương được đào tạo nghề và ít nhất 80% được giải quyết việc làm;

- Chỉ tiêu 02: Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%;

- Chỉ tiêu 03: Bảo đảm 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài có thời hạn được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

3. Mục tiêu 03: Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp cho thanh niên góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ về khoa học - công nghệ, kỹ thuật. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Giai đoạn từ 2012 - 2015 phấn đấu hàng năm có trên 15.000 người được đào tạo nghề, trong đó đào tạo nghề cho hơn 12.000 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề cho thanh niên từ trên 70% trong tổng số người được đào tạo nghề;

- Chỉ tiêu 02: Đến năm 2015, có 100% thanh niên là học sinh trung học phổ thông được giáo dục, tư vấn hướng nghiệp để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân;

- Chỉ tiêu 03: Đến năm 2020, có ít nhất 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương; đạt tỷ lệ 450 sinh viên trên một vạn dân;

- Chỉ tiêu 04: Hàng năm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho ít nhất 20% cán bộ, công chức trẻ cấp xã;

- Chỉ tiêu 05: Phấn đấu đến năm 2020, 80% thanh niên nông thôn được tuyên truyền, phổ biến ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

4. Mục tiêu 04: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội trong thanh niên. Các chỉ tiêu cụ thể:

- Chỉ tiêu 01: Hàng năm, tổ chức ít nhất 10 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do, thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Chỉ tiêu 02: 100% thanh niên, cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và an toàn giao thông và phấn đấu giảm tai nạn giao thông trong thanh niên dưới 20% so với tổng số tai nạn giao thông.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên:

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các tổ chức xã hội đối với công tác thanh niên. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên với việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị và địa phương;

- Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với tổ chức Đoàn thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách và pháp luật đối với thanh niên. Định kỳ lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có trách nhiệm gặp gỡ đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên;

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tối đa tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên;

- Gia đình, nhà trường và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân.

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên:

- Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Coi trọng giáo dục thanh niên trong hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước;

- Nâng cao nhận thức hiểu biết của thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề khác mà các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Phát động và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, phong trào thể dục thể thao; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh trong thanh niên. Đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sống đẹp, ngăn chặn đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan làm ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh niên;

- Các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền gắn với gương điển hình tiên tiến trong học tập và sản xuất nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Xây dựng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao:

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng bồi dưỡng năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên;

- Thực hiện tốt Đề án “Tuyển chọn 70 - 100 cán bộ, công chức, viên chức trẻ có triển vọng để đào tạo cán bộ nguồn, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp cho tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”;

- Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức, định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập. Có hình thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, bảo trợ tài năng trẻ, có các chương trình hỗ trợ nghề, giới thiệu việc làm trong thanh niên, giúp thanh niên có môi trường học tập, phát triển tốt;

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỹ luật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên:

- Các cơ quan văn hóa, nghệ thuật, xuất bản, báo chí sáng tác, sản xuất và phổ biến các tác phẩm, những công trình văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng cho thanh niên. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, tạo bước chuyển rõ rệt trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa biến chất, tham nhũng, vi phạm pháp luật, tạo lập môi trường xã hội lành mạnh, củng cố niềm tin cho thanh niên;

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông nhằm tạo điều kiện cho thanh niếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc, khu vực và thế giới;

- Nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thanh niên;

- Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt động viên thanh niên xung kích tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá.

5. Đẩy mạnh hợp tác về thanh niên và công tác thanh niên:

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội;

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn, các tổ chức quốc tế về quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

- Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong nước, khu vực và thế giới. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên:

- Nhà nước đầu tư ngân sách bảo đảm cho phát triển thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài cho phát triển thanh niên;

- Ưu tiên nguồn lực để đào tạo phát triển tri thức trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, tài chính, chính sách công; các vùng nông thôn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nữ thanh niên;

- Tăng cường đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên, nhà thiếu nhi, các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên;

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, bệnh viện phục vụ cho nhu cầu chính đáng của thanh niên.

7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý Nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

- Tăng cường xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và giữa cơ quan quản lý Nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp đa ngành trong việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên và công tác quản lý Nhà nước về thanh niên;

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên:

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động nhằm nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên;

- Khuyến khích các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể khác và các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình;

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân các cấp đối với việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên;

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, dòng họ, gia đình trong việc lập các quỹ khuyến học, khuyến tài cho thanh niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình;

b) Xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm và 05 năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu… của Chương trình phát triển thanh niên và các chương trình, đề án do Trung ương, địa phương ban hành liên quan đến thanh niên;

c) Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

d) Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình phát triển thanh niên, lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Chương trình này với các Chương trình khác có liên quan;

đ) Bố trí đủ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên ở cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại cơ quan, đơn vị mình;

e) Thực hiện chế độ báo cáo hàng quý, 06 tháng và một năm theo quy định;

g) Chủ động bám sát các Đề án, nhiệm vụ do các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011.

2. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn tổ chức, triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020; đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung (nếu có) các mục tiêu, chỉ tiêu … của chương trình phát triển thanh niên cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu 04 của mục tiêu 03 Chương trình phát triển thanh niên;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hàng năm và 05 năm về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

d) Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và địa phương trong việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương;

đ) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết đánh giá việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên vào cuối năm 2015 và tổng kết vào cuối năm 2020;

e) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên (thành phần Ban Chỉ đạo gồm: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, Mặt trận, Đoàn thể cấp tỉnh).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan ưu tiên huy động các nguồn lực trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài để đầu tư phát triển các công trình thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên;

b) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản để thanh niên khởi nghiệp; đặc biệt là kiến thức về thành lập doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính:

a) Trên cơ sở chương trình, kế hoạch được phê duyệt và nhu cầu dự toán thực hiện, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách có trách nhiệm tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án về phát triển thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào Chương trình phát triển giáo dục của địa phương; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu 02, chỉ tiêu 03 của mục tiêu 03 Chương trình phát triển thanh niên;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong trường học, không để xảy ra nạn ma túy trong trường học và các cơ sở giáo dục;

c) Theo dõi, tham mưu đôn đốc xây dựng và duy trì các Trung tâm học tập cộng đồng;

d) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong trường học. Phối hợp với Tỉnh đoàn thống nhất hướng dẫn nội dung, chương trình, bố trí thời gian để tổ chức sinh hoạt Đoàn, Đội trong trường học.

6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh niên và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của mục tiêu 04 Chương trình phát triển thanh niên.

7. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên với Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác do ngành đang thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan thực hiện tốt các chỉ tiêu của mục tiêu 02 và chỉ tiêu 01 của mục tiêu 3 Chương trình phát triển thanh niên.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch của ngành.

9. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào các chương trình, kế hoạch của ngành; đồng thời, chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về dân số, sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chương trình phòng chống HIV/AIDS; đặc biệt đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của thanh niên về tác hại của HIV/AIDS và ma túy nhằm hạn chế tối đa số người mới bị nhiễm HIV. Có kế hoạch điều động, luân chuyển, tiếp nhận và bố trí y, bác sĩ trẻ về công tác tại các xã miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh.

10. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

11. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan thực hiện chỉ tiêu 05 của mục tiêu 03 Chương trình phát triển thanh niên.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan xây dựng “Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Bình Thuận giai đoạn 2008 - 2015 và tầm nhìn 2020” làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, dự án đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn trong thời gian tới;

b) Hàng năm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn tiến bộ sản xuất trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản để chuyển giao cho lực lượng thanh niên nông thôn.

13. Sở Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, các địa phương và Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông. Cùng Ban An toàn giao thông tỉnh cân đối phân bổ kinh phí hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông cho thanh niên;

b) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các ngành, địa phương có liên quan tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn.

14. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

15. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan trong dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

16. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh thiếu niên.

17. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên đề tăng cường tin, bài và thời lượng phát sóng để tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

18. Đề nghị Tỉnh đoàn phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên vào các chương trình, đề án, kế hoạch… của tổ chức đoàn; đồng thời chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu tại mục tiêu 01 của Chương trình phát triển thanh niên.

Định kỳ vào tháng thanh niên hàng năm, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết các vấn đề đặt ra đối với thanh niên.

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình phát triển thanh niên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về thanh niên trong tổ chức mình; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1404/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lê Tiến Phương
Ngày ban hành: 20/07/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1404/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332446