• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2) do tỉnh Bắc Giang ban hành

Tải về Quyết định 1414/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA (MỨC ĐỘ 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1061/SGD&ĐT-ĐKTCQG ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 02 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (mức độ 2), gồm:

1. Trường mầm non Liên Sơn, huyện Tân Yên.

2. Trường mầm non Thu Hương, thành phố Bắc Giang.

Điều 2. Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là 5 năm, kể từ ngày ký quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, huyện Tân Yên và Hiệu trưởng các trường mầm non có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu: VT, VX (2)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1414/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 09/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1414/QĐ-UBND

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207338