• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 1417/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1417/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số: 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số: 07/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 49/TTr-SCT ngày 05 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017 theo biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao:

- Sở Công thương chủ trì tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng kế hoạch được duyệt và các quy định hiện hành.

- Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1417/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên đề án

Đơn vị thực hiện

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Dự kiến kinh phí KCĐP hỗ trợ

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

Tuyên truyền hoạt động công thương

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình Bắc Kạn xây dựng các chuyên mục tuyên truyền hoạt động Công thương

Tuyên truyền trên Đài PT-TH Bắc Kạn 04 chuyên mục/năm

20,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

2

Tham gia hội chợ triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp của tỉnh Bắc Kạn đến với thị trường và người tiêu dùng trong nước

Tham gia được 02 hội chợ, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT của tỉnh được giao thương, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

60,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

3

Đào tạo khởi sự doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Trang bị kiến thức khởi sự doanh nghiệp cho các hộ nông dân làm kinh tế giỏi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức được 01 lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho các hội viên hội nông dân (35 học viên/lớp; thời gian đào tạo 04 ngày/lớp) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

35,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

4

Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ các cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký được 01 nhãn hiệu sản phẩm chè tuyết của HTX Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn và 01 nhãn hiệu sản phẩm phở của HTX Hợp Lực, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

60,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

5

Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ các cơ sở CNNT thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm của 08 cơ sở CNNT

200,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ hộ kinh doanh Cường Chinh ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ ứng dụng được 01 máy khắc gỗ CNC

70,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

7

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ hộ kinh doanh Ma Thị Đào ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tại phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ ứng dụng được 01 máy khắc gỗ CNC

70,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

8

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ mộc

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ Hợp tác xã Dũng Phúc ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ mộc tại xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ ứng dụng được 01 máy phay 5 động cơ

30,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

9

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung silicat

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ hộ kinh doanh Hoàng Văn Huân ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung Silicat tại xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Hỗ trợ ứng dụng được 01 máy ép gạch

30,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

10

Hỗ trợ kinh phí khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2018

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn

Hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại khảo sát cơ sở CNNT phục vụ xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2018

Xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia và kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018

16,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

11

Hỗ trợ kinh phí quản lý chương trình đề án khuyến công năm 2017

Sở Công thương Bắc Kạn

Hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công

Quản lý thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công năm 2017 trên địa bàn tỉnh

9,0 triệu đồng

Tháng 01/2017

Tháng 12/2017

 

Tổng cộng

 

 

 

600,0 triệu đồng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1417/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 06/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1417/QĐ-UBND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331111